Zians-Haas Rechtsanwšlte

Algemene voorwaarden Ė Advocaten Zians & Haas

Versie 01.01.2023

 

Algemene voorwaarden Ė Advocaten Zians & Haas

 

1. De toepassing van deze voorwaarden

 

De contractuele relaties tussen het advocatenkantoor Zians & Haas en de cliŽnt zijn aan de volgende algemene voorwaarden onderworpen.  Afwijkende overeenkomsten moeten schriftelijk overeengekomen worden en eventueel afwijkende afspraken gelden slechts voor het desbetreffende specifieke geval. 

 

2. Ereloon en kosten 

 

Onder voorbehoud van andersluidende schriftelijke overeenkomsten worden alle prestaties van het advocatenkantoor op basis van een uurtarief van 180 Ä + BTW (=217,80 Ä BTW inbegrepen) afgerekend. Na mate van de complexiteit, de hoogdringendheid of de financiŽle inzet wordt desgevallend een andere grondslag voor de berekening van de ereloon overeengekomen. 

Op basis van de verkregen bedragen of de financiŽle voordelen voor de cliŽnt zal de ereloon op basis van een percentage in rekening gesteld worden:

- 20 % voor een bedrag onder 5.000 Ä (zonder BTW)

- 10 % voor het bedrag boven 5.000 Ä (zonder BTW)

Bijkomstig berekenen wij de kosten aan cliŽnt : b.v. openen nieuw dossier (55 Ä, =66,55Ä BTW inbegrepen), archiveren (35 Ä = 42,35 Ä BTW inbegrepen), brieven en e-mails (10 Ä per blz., = 12,21 Ä BTW inbegrepen), kopieŽn en fax (0,40 Ä/blz. = 0,484 Ä BTW inbegrepen), telefoon (naar reŽle kosten), verplaatsingen (0,60 Ä/km = 0,726 Ä BTW inbegrepen), gerechts- en uitvoeringskosten (naar reŽle kosten), vertalingen (naar reŽle kosten), ...  We behouden ons het recht voor in voorkomend geval voor kopieŽn, telefoon en fax een forfaitair bedrag von 10 % van de correspondentiekosten te berekenen.

Alle deze bedragen zijn exclusief de wettelijke BTW, die door de klant moet gedragen worden.

In regelmatige afstanden zullen wij u afrekeningen voor de geleverde prestaties of voorschotten op ereloon en kosten toezenden. 

De cliŽnt geeft zijn toestemming ertoe dat het advocatenkantoor Zians & Haas het ontvangen derdengeld met voorschotaanvragen of ereloonfacturen mag verrekenen. De cliŽnt wordt telkens erover op de hoogte gebracht.

 

3. Beroepsgeheim en dossierbeheer 

 

Het advocatenkantoor Zians & Haas bewerkt de toevertrouwde dossiers in teamwork. Behalve afwijkende bepalingen wordt het dossier door een van de advocaten van het kantoor Zians & Haas of samen met een advocaat van de verbonden netwerken beheerd. 

Vanzelfsprekend is het beroepsgeheim toepasselijk op elke van deze advocaten. Het personeel is ook gehouden tot het beroepsgeheim.

De cliŽnt gaat akkoord met de keuze van de advocaat van de deurwaarder, de vertaler of ieder andere gekozen specialist (b.v. notaris, deskundige, boekhouder).

Briefwisseling tussen advocaten is in principe vertrouwelijk. Indien de advocaat deze brieven ter kennis van de cliŽnt brengt, moet de cliŽnt het vertrouwelijke karakter ervan bijhouden en deze stukken in geen geval op de een of andere manier gebruiken.  

 

4. Bijzonderheden bij overeenkomsten op afstand met consumenten

 

Bij overeenkomsten op afstand heeft de consument een termijn van 14 dagen, om de overeenkomst schriftelijk (brief, e-mail) zonder vermelding van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf het afsluiten van de overeenkomst.

Het herroepingsrecht is uitgesloten na volledige uitvoering van de dienst door het advocatenkantoor Zians & Haas.

De cliŽnt erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest als de uitvoering van de overeenkomst voor het einde van de herroepingstermijn heeft begonnen.

De cliŽnt geeft door de acceptatie van deze algemene voorwaarden de uitdrukkelijke voorafgaande instemming dat uitvoering binnen de herroepingstermijn mag beginnen.

 

5. Informatieplicht en termijnen 

 

De cliŽnt is verplicht alle nuttige inlichtingen en stukken in verband met het toevertrouwde dossier uit eigen initiatief of op aanvraag aan het advocatenkantoor ter beschikking te stellen.

De cliŽnt is zelf verantwoordelijk voor de schade of de nadelen welke het gevolg zijn van een te late, onvolledige of foutieve ter beschikkingstelling van inlichtingen en stukken. De advocaat is voor deze feiten vrijgesteld van elke aansprakelijkheid.

Indien de cliŽnte kennis van termijnen heeft of zou moeten hebben, is hij verplicht het advocatenkantoor Zians & Haas ervan op de hoogte te brengen en alle noodzakelijke stukken en informaties over te maken. 

Het advocatenkantoor Zians & Haas zal voor een strikte nakoming van alle wettelijke termijnen instaan.

Indien een cliŽnt wenst dat zijn zaak binnen een bepaalde termijn bewerkt wordt, moet vooraf een uitdrukkelijke afspraak gemaakt worden. 

 

6. Beperking van aansprakelijkheid

 

De advocaten van het advocatenkantoor Zians & Haas zijn verzekerd voor de gevolgen van eventuele professionele fouten (verzekeringsnemer Balie Eupen, verzekeringsmaatschappij Ethias, 4000 LUIK, Rue des Croisiers 24, dekking 2.500.000 Ä, polisnummer 115346). De waarborg van deze polis is van toepassing voor de activiteit van de advocaten van het advocatenkantoor Zians & Haas in de hele wereld, met uitzondering van activiteiten in de VS of Canada of eisen welke onder de wetgeving of rechtsmacht van de VS of Canada vallen. Zonder afbreuk te doen aan artikel 1, a) van de bijlage bij de wet van 2 augustus 2002 m.b.t. de onrechtmatige clausule wat betreft de vrije beroepen, zal de aansprakelijkheid beperkt worden tot 2.500.000 Ä per schadegeval. Een bijkomende dekking per dossier is alleen maar mogelijk indien deze voorafgaandelijk schriftelijk overeengekomen wordt.

 

7. Betalingstermijnen

 

De facturen van het advocatenkantoor Zians & Haas zijn binnen 30 dagen na factuurdatum betaalbaar. Per geval kunnen andere betalingsmodaliteiten overeengekomen worden. Na het verstrijken van deze termijn zullen interesten van 8% par jaar verschuldigd zijn.

Bij niet-betaling of laattijdige betaling van een factuur wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling met 10 % verhoogd, met een minimum van 50 Ä.

Het advocatenkantoor Zians & Haas behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de exceptie van niet uitvoering in te roepen en elke tussenkomst in een dossier op te schorten wanneer een cliŽnt in gebreke blijft op termijn te betalen. De eventuele schade is uitsluitend ten lasten van de cliŽnt.

 

8. Bevoegdheidsclausule - toepasselijke wetgeving

 

Voor deze voorwaarden en voor alle rechtsver≠houdingen tussen de cliŽnt et het advocatenkantoor Zians & Haas is het Belgi≠sche recht van toepassing.

Voor alle betwistingen tussen het advocatenkantoor Zians & Haas en de cliŽnt zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement EUPEN bevoegd. Het staat het advocatenkantoor Zians & Haas echter vrij, geschillen bij een andere bevoegde rechtbank aanhangig te maken.

Het Belgische recht is van toepassing.

 

9. Salvatorische clausule

 

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige algemene voorwaarden. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen door een bepaling waarvan de gevolgen het door de overeenkomstsluitende partijen met de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling beoogde economische doel zo dicht mogelijk benaderen.

Alle clausules worden deelbaar geacht.