Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Nieuwe wetgeving - archief

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Kraken is nu strafbaar
Sinds 16 november 2017 is kraken strafbaar. | 17.11.2017

Wie zonder toestemming van de bewoners of eigenaars een goed bezet of erin verblijft wordt met een gevangenisstraf en een geldboete bestraft.

De …Anoniem bellen met prepaidkaart kan niet meer
Anoniem bellen met een prepaidsimkaart kan niet meer. Iedere gebruiker zal zich voortaan moeten registreren. | 09.01.2017

Ook wie vroeger zo’n kaart kocht. Wie dat niet doet, wordt afgesloten.
 
Met deze maatregel wil de wetgever meer controle krijgen over de gebruikers …


Overheid zet in op re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers
De overheid zet in op de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. | 02.01.2017

Bedoeling is om in de eerste plaats na te gaan in welke mate arbeidsongeschikte werknemers in de onderneming aan de slag kunnen blijven door hen …


Wisselen van vaste telecomoperator kan vlotter vanaf juli 2017
De federale regering wil het wisselen van vaste telecomoperator vereenvoudigen. | 24.10.2016

Deze procedure vereist echter een specifieke reglementering omdat ze veel complexer is dan het veranderen van mobiele operator. De veelvoud aan …


Uitzendarbeidswet: 48-urenregel afgeschaft op 1 oktober
De 48-urenregel wordt afgeschaft voor alle arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid. Een overeenkomst op papier blijft mogelijk maar de wetgever stimuleert het gebruik van de elektronische variant. Daartoe wordt de mogelijkheid gecreëerd om alternatieve vormen van elektronische handtekeningen te gebruiken. | 10.10.2016

Modernisering
In 2012 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) een principeakkoord bereikt over de modernisering van de …


Tax shelter voor startende vennootschappen: fiscus publiceert modelattest voor belastingvermindering bij verwerving nieuwe aandelen
Wie instapt in het kapitaal van een startende onderneming kan sinds het aanslagjaar 2016 genieten van een belastingvermindering. Om die belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten de investeerders documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie. De startende vennootschap moet deze documenten opstellen en aan de investeerders bezorgen. | 26.09.2016

De belastingadministratie heeft een modelattest gepubliceerd dat de startende vennootschappen hiervoor vrijblijvend kunnen gebruiken. 


Co-ouders behouden belastingvoordeel voor achttienplusser
Co-ouders hadden tot nu enkel recht op een gedeelde verhoging van hun belastingvrije som als hun kinderen niet-ontvoogd en minderjarig waren. Maar dat verandert vanaf dit jaar. De eis dat beide ouders samen het ouderlijk gezag moesten uitoefenen om recht te kunnen hebben op de toeslag, wordt immers vervangen door een gezamenlijke onderhoudsplicht. | 05.09.2016

Recht op een gedeelde toeslag
Het Wetboek op de Inkomstenbelastingen kent een hogere belastingvrije som toe aan ouders met kinderen ten laste. De …


Lagere interestvoet bij te late betaling van handelstransactie
De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, bedraagt 8% tussen 1 juli en 31 december 2016. Tot eind juni was dat nog 8,5%. | 15.08.2016

Voor leveringen, diensten en werken
De termijn waarbinnen een handelstransactie moet worden betaald of de uiterste datum waartegen de transactie …


Inkomsten uit deeleconomie afzonderlijk belast sinds 1 juli 2016
Sinds 1 juli 2016 zijn de inkomsten uit diensten die een belastingplichtige (particulier) zelf levert aan derden via een erkend elektronisch platform belastbaar tegen 20%, met een forfaitaire kostenaftrek van 50%. Het effectieve belastingtarief is dus 10%. Er zijn wel uitzonderingen | 08.08.2016

Wie onder de nieuwe fiscale regeling valt, moet geen btw-identificatienummer aanvragen en is dus vrijgesteld van btw. Er is ook geen …


DAVO mag alimentatievorderingen invorderen via een bij aangetekende brief ter kennis gebracht dwangbevel
Uiterlijk op 1 januari 2017 mag de Dienst voor alimentatievorderingen de onderhoudsplichtige door middel van een dwangbevel inlichten dat hij overgaat tot de invordering van de alimentatievorderingen. Dit dwangbevel mag ter kennis gebracht worden bij aangetekende brief of worden betekend bij deurwaardersexploot met bevel tot betaling. De programmawet van 1 juli 2016 voert deze nieuwe regels in in de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën. | 25.07.2016

Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO)
De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) werd opgericht bij een wet van 21 februari 2003 met de …


Tax shelter-regeling voor investeringen in films bijgestuurd
De Regering heeft via de wet van 26 mei 2016 de ‘tax shelter-regeling’ voor investeringen in audiovisuele werken aangepast. De bijgewerkte regeling is van toepassing op raamovereenkomsten die vanaf 1 juli 2016 worden getekend. | 04.07.2016

Bestaande tax-shelter regeling
Belgische vennootschappen of buitenlandse vennootschappen met een vestiging in België kunnen genieten van een …


Wettelijke erkenning als ambachtsman officieel sinds 1 juni 2016
Een zelfstandige of onderneming die erkend wil worden als ambachtsman, kan sinds 1 juni 2016 een wettelijke erkenning aanvragen bij de Commissie ‘Ambachtslieden’ van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. | 27.06.2016

Een wet van 4 mei 2016 heeft de procedure gewijzigd voor de toekenning van de hoedanigheid van ambachtsman. In een KB van 26 mei 2016 staan de …


Economische werkloosheid voor bedienden wordt uitgebreid
Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen is voor bedienden enkel mogelijk voor een ‘onderneming in moeilijkheden’. | 30.05.2016

Sinds 1 januari 2016 wordt de substantiële daling van de omzet, de productie of de bestellingen die daarop wijst, vastgesteld in vergelijking met het …


Gevangenisstraf en boete voor wie verlengd rijverbod negeert
De wetgever is voortaan duidelijk: een voertuig besturen tijdens een verlengd rijverbod is strafbaar. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van 3 maanden tot een jaar en een geldboete van 200 tot 2.000 euro (of één van deze straffen). Bovendien kan de rechter het rijverbod opnieuw verlengen voor minstens 3 maanden en ten hoogste 5 jaar of voorgoed. | 23.05.2016

Het lijkt logisch dat iemand die het voorwerp is van ‘een beschikking tot verlenging van de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs’ niet achter …


Strengere voorschriften voor verlichting en luchtverversing in arbeidsplaatsen
Vanaf 24 april 2016 gelden er nieuwe algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden op het vlak van verlichting en luchtverversing. De voorschriften zullen in de Welzijnscodex staan. | 25.04.2016

Minimumvoorschriften
Richtlijn 89/654 legt minimumvoorschriften vast die de veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaatsen moeten garanderen. De …


Controle op Wetboek van Economisch Recht: do’s en dont’s bij monsterneming
Inspecteurs van de FOD Economie mogen al jaar en dag ‘monsters’ nemen van producten, goederen en diensten die in de handel worden gebracht om zo wetgevende inbreuken op te sporen. Door de komst van het Wetboek van Economisch Recht krijgt de procedure nu een update. | 18.04.2016

De basisprincipes in uitvoering van de vroegere Wet op de handelspraktijken van 14 juli 1971 en de Wet op de veiligheid van producten en diensten van …


Openbaar Ministerie kan daders belaging vervolgen zonder klacht
Belaging vormt niet langer een klachtmisdrijf. Dat betekent dat het Openbaar Ministerie daders voortaan kan vervolgen zonder dat er een klacht werd ingediend door het slachtoffer (of wanneer het om kwetsbare personen gaat door een instelling van openbaar nut of vereniging die zich inzetten voor de bescherming van slachtoffers van sektarische praktijken of de preventie van geweld of mishandeling t.a.v. kwetsbare personen). | 11.04.2016

Momenteel ontlopen heel wat daders hun straf omdat slachtoffers formeel een klacht moeten indienen vooraleer het parket kan optreden. Maar het …


Transnationale corruptie strenger bestraft
Wanneer de omkoping (actief of passief) iemand betreft die een openbaar ambt uitoefent in een ander land of in een internationale publiekrechtelijke organisatie, zijn er voortaan fors strengere straffen van toepassing. Tot nu golden dezelfde straffen als bij omkoping door of van een Belgische ambtenaar. Voortaan worden de minimale geldboetes verdrievoudigd, de maximale geldboetes zelfs vervijfvoudigd. | 05.04.2016

Met deze verstrenging gaat ons land in op de aanbevelingen van de OESO. De OESO vond de geldboetes die ons land kan opleggen niet afschrikwekkend …


Recht op geneeskundige verstrekkingen voor startende zelfstandigen gekoppeld aan eerste bijdragebetaling
De toekenning van het recht op geneeskundige verstrekkingen wordt bij startende zelfstandigen afhankelijk van de betaling van de eerste kwartaalbijdrage in het sociaal statuut voor zelfstandigen, of van de vrijstelling ervan. | 29.03.2016

De overheid wil op die manier fictieve aansluitingen bestrijden en startende zelfstandigen bewust maken van hun verplichtingen op het vlak van …


Nachtarbeid mogelijk voor e-commerce activiteiten
Nachtarbeid is voortaan mogelijk voor het uitvoeren van alle werkzaamheden die verbonden zijn aan de elektronische handel in ondernemingen van de distributiesector. De werknemers mogen er dus ’s nachts werken ‘voor zover de aard van de werken of de activiteit dit rechtvaardigt’. | 18.03.2016

Nachtarbeid
Nachtarbeid is in principe verboden. De Arbeidswet bepaalt dat werknemers geen nachtarbeid mogen verrichten. Onder nachtarbeid wordt …


  Pagina: 1 van 8 | Bijdrage: 1 tot 20 | verder

>> Nieuwe rechtspraak - archief

<< retour