Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Nieuwe wetgeving - archief

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Voyeurisme voortaan strafbaar
Voyeurisme is voortaan strafbaar. Daders riskeren een gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar. Is het slachtoffer jonger dan 16, dan kan die straf oplopen tot 15 jaar cel. Maar de wetgever voegt ook ‘het verspreiden van naaktbeelden’ toe aan het Strafwetboek, met daarop dezelfde straffen. | 22.02.2016

Tot 15 jaar cel voor voyeurisme
Voyeurisme maakt voortaan deel uit van het Stafwetboek (nieuw artikel 371/1 Sw.). Maar vooraleer er sprake is van …


Verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen KMO’s: kenmerken digitale activa en vermeldingen op factuur
Een KB van 2 december 2015 legt de aard en de kenmerken van de digitale activa vast waarvoor KMO’s vanaf het aanslagjaar 2016 een verhoogde investeringsaftrek mogen toepassen. Het KB bevat ook de formule die de leverancier, samen met de categorie van investering, moet vermelden op de factuur die hij uitreikt. | 28.12.2015

Niet alleen kleine vennootschappen (in de zin van art. 15, W.Venn.) komen in aanmerking voor dit fiscaal voordeel, maar ook zelfstandigen …


3 stimulerende maatregelen voor de horecasector
Het plan van aanpak voor de horecasector voorziet in een registratieplicht met een geregistreerde kassa – de zogenaamde ‘witte kassa’ - en bijkomende lastenverlagingen voor de sector. | 21.12.2015

Die lastenverlagingen bestaan uit:

een uitbreiding van het systeem van overuren;
de invoering van flexi-jobs; en
een aanpassing van de regeling …


Asielzoekers kunnen na 4 maanden aan de slag
De FOD Werkgelegenheid liet eerder al weten dat de wachttijd tussen de asielaanvraag en de toegang tot de arbeidsmarkt voor asielzoekers zou worden ingekort van 6 maanden tot 4 maanden. De sociale partners in de Groep van Tien hadden daar een akkoord over bereikt. | 14.12.2015

Die maatregel wordt nu uitgewerkt in een KB dat in werking treedt op 9 november 2015.

Het gaat om een aanpassing van het KB op de tewerkstelling van …Nummerplaat verplicht voor iedere bromfiets vanaf 11 december 2016
Vanaf 11 december 2016 moet iedere bromfiets en lichte vierwieler dat in het verkeer wordt gebracht, voorzien zijn van een nummerplaat. | 07.12.2015

Sinds 31 maart 2014 geldt de inschrijvingsplicht bij de Dienst Inschrijving van Voertuigen alleen voor nieuwe (en wederinschrijvingen van) brommers …


Speekselanalyse stap dichterbij na publicatie uitvoeringsbepalingen
Binnenkort geen omslachtige en tijdrovende bloedproef meer na een positieve speekseltest, maar een speekselanalyse. Ruim 5 jaar nadat de wetgever de speekseltest op drugs in het verkeer heeft ingevoerd, staan de regels voor de uitvoering van de speekselanalyse op punt. | 30.11.2015

Al zullen ze nog niet meteen in werking treden. Eerst moet de volledige gunningsprocedure met betrekking tot de speekselcollector worden afgerond. …


Tijdelijk voorschot- en betalingsverbod bij buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten verdwijnt
Voortaan kan de verkoper zonder probleem een voorschot of betaling eisen of ontvangen voor buiten de verkoopruimten afgesloten overeenkomsten. Tot nu gold er een verbod tijdens de eerste zeven werkdagen vanaf de dag volgend op de ondertekening van de overeenkomst. De wetgever vindt dit voorschot- of betalingsverbod disproportioneel en ongerechtvaardigd. | 23.11.2015

De wetgever wijst erop dat de consument al 14 kalenderdagen heeft om de overeenkomst zonder redenen en zonder bijkomende kosten te herroepen. Dit – …


Strenge Belgische regels voor aankondiging van prijsverminderingen geschrapt
Ons land schrapt zijn strenge regels voor de aankondiging van prijsverminderingen. In 2014 heeft het Hof van Justitie beslist dat zij in strijd zijn met de Europese Richtlijn op de oneerlijke handelspraktijken. | 20.11.2015

Aankondiging van prijsverminderingen
Tot nu was de aankondiging van prijsverminderingen in ons land strikt gereglementeerd.

Een onderneming kon …Minnelijke schikking mogelijk bij doorverkoop concerttickets
De wetgever heeft in 2013 een regeling uitgewerkt die het doorverkopen van concerttickets aan banden legt. Bij overtredingen kan de overheid een minnelijke schikking voorstellen. Twee uitvoeringsbesluiten omschrijven nu hoe dat in de praktijk verloopt. | 12.11.2015

Verbod op doorverkoop
Het gaat om toegangsbewijzen voor een ‘cultureel, sportief of commercieel evenement of een live voorstelling’.
Men maakt een …


Hoger beroep in burgerlijke zaken heeft geen schorsende werking meer
In burgerlijke zaken schorst het hoger beroep de tenuitvoerlegging van een eindvonnis niet meer. Enkel het verzet heeft nog schorsende werking. | 09.11.2015

Hoger beroep
De eindvonnissen zijn – ook al wordt er hoger beroep ingesteld – uitvoerbaar bij voorraad. Ook zonder zekerheidsstelling – als de …


Cumulatie werknemerspensioen: grensbedrag bij ‘jaren van gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling’ afgeschaft
Bij de cumulatie van een overlevingspensioen met andere rust- of overlevingspensioenen in het werknemersstelsel hanteert men 2 grensbedragen. Eén van die bedragen wordt nu geschrapt omdat het irrelevant geworden is sinds de hervorming van het beginsel van de eenheid van loopbaan. | 02.11.2015

2 grensbedragen
Bij de cumulatie hanteert men op dit moment 2 grensbedragen:
Het eerste grensbedrag komt overeen met 110% van het


Loon in cash wordt verder beperkt
Betalingen van loon in cash behoren in principe tot het verleden. Een verplichte betaling in giraal geld wordt nu het uitgangspunt. | 10.10.2015

Daartoe wordt de loonbeschermingswet aangepast: ‘Het loon wordt in giraal geld betaald. Het loon kan evenwel van hand tot hand worden uitbetaald, …


Specifieke feestdagenregeling voor uitzendkrachten
Een KB van 10 augustus 2015 bevat specifieke regels voor de toepassing van de wetgeving over feestdagen op uitzendkrachten. | 28.09.2015

Wanneer twee arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid bij hetzelfde uitzendbureau voor een opdracht bij eenzelfde gebruiker slechts worden


Soepeler erfrechtregeling bij vervroegde overlating van landbouwbedrijf
De wet van 29 augustus 1988 kent een preferentieel overnamerecht toe aan het kind dat het landbouwbedrijf overneemt na het overlijden van zijn ouders.

De wetgever breidt dat recht nu uit tot de onroerende goederen die de ouders nog bij leven overlieten aan de zoon of dochter die het landbouwbedrijf voortzet | 23.09.2015

Preferentieel overnamerecht
Volgens de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek moet een nalatenschap gelijk verdeeld worden over alle erfgenamen, …


Juridische constructies: fiscus publiceert nieuwe lijst met rechtsvormen waarop geen of een minimale belasting wordt geheven
De Programmawet van 10 augustus 2015 heeft de kaaimantaks (doorkijkbelasting) ingevoerd. Daardoor worden inkomsten van buitenlandse juridische constructies (incl. vennootschappen die niet belast worden aan een tarief van minimum 15%) sinds 1 januari 2015 rechtstreeks belast in hoofde van de oprichter, zijn erfgenamen, derde begunstigden of aandeelhouders. Ook de dividenden en liquidatieboni die deze vennootschappen uitkeren aan Belgische begunstigden zijn belastbaar. | 02.09.2015

De kaaimantaks (en de aangifteplicht) is van toepassing op inkomsten die zijn verkregen, toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2015 door:


Wettelijk samenwonenden mogen elkaar vertegenwoordigen voor vrederechter, rechtbank van koophandel en arbeidsgerechten
Voortaan kunnen ook wettelijk samenwonenden elkaar vertegenwoordigen voor de vrederechter, de rechtbank van koophandel en de arbeidsgerechten. Het Gerechtelijk Wetboek liet dit tot nog toe niet toe. Partijen konden zich alleen laten vertegenwoordigen door hun echtgenoot of een bloed- of aanverwant wanneer die houder zijn van een schriftelijke volmacht beschikken én de rechter hiervoor speciaal toelating verleent. | 27.08.2015

Partijen die er van uit gingen dat een volmacht van de partner met wie ze samenwonen volstond, waren er dus aan voor de moeite. Om verstek van de …


Maximale werkgeverstussenkomst per maaltijdcheque stijgt met 1 euro
De maximale tussenkomst van de werkgever in het bedrag van de maaltijdcheque wordt op 1 januari 2016 opgetrokken tot 6,91 euro per maaltijdcheque. | 20.08.2015

Kleine marge voor 2016
Een wet 28 april 2015 legt de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling – dat is de ‘loonnorm’ – vast voor 2015 en 2016: …


Kaaimantaks voor buitenlandse constructies sinds 1 januari 2015 (art. 38-47 PW2)
| 17.08.2015

Juridische constructies
De kaaimantaks (en de aangifteplicht) is van toepassing op inkomsten die zijn verkregen, toegekend of betaalbaar gesteld …


Nieuwe regels voor re-integratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen
Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor de socioprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen. Die regels worden ingeschreven in het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen. Het gaat om een tweeledig systeem voor toegelaten activiteiten. | 03.08.2015

Tweeledig systeem
1/ De staat van arbeidsongeschiktheid wordt geacht behouden te blijven tijdens het tijdvak waarin de gerechtigde, na de …


Socialeverkiezingenwet verschenen
De sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd tussen 9 en 22 mei 2016 na een strenge procedure van 150 dagen die strikt moet worden gevolgd. | 27.07.2015

De wet van 2 juni tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende …


  Pagina: 2 van 8 | Bijdrage: 21 tot 40 | terug | verder

>> Nieuwe rechtspraak - archief

<< retour