Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Nieuwe wetgeving - archief

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

aangifte_vennootschapsbelasting_Belgie_2015.php
Het model van het aangifteformulier in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) verscheen in het Staatsblad van 29 mei 2015. De nieuwe aangifte heeft betrekking op de boekjaren die op 31 december 2014 of in 2015 vóór 31 december zijn afgesloten. | 15.06.2015

De Ven.B.-aangifte voor het aj. 2015 verschilt op enkele punten van deze van vorig jaar.

 

Verplichte indiening via Biztax
Wie namens een …


Centraal meldpunt voor wie geen commerciële telefoontjes wil
Er komt één centraal meldpunt waar telefoonabonnees terecht kunnen wanneer ze geen direct marketingtelefoontjes meer willen krijgen. Op die manier ontstaat er een unieke databank. Een nieuw besluit legt de voorwaarden vast waaraan dit centrale meldpunt moet voldoen. En het verplicht alle telefoonoperatoren om er bij aan te sluiten. | 08.06.2015

Erkenning centraal meldpunt
Er komt een uniek gegevensbestand met alle telefoonnummers van telefoonabonnee’s die geen direct marketingoproepen …


Maximale werkgeverstussenkomst per maaltijdcheque stijgt met 1 euro
De maximale tussenkomst van de werkgever in het bedrag van de maaltijdcheque wordt op 1 januari 2016 opgetrokken tot 6,91 euro per maaltijdcheque. | 01.06.2015

Kleine marge voor 2016
Een wet 28 april 2015 legt de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling – dat is de ‘loonnorm’ – vast voor 2015 en 2016: …


‘Aangifte BNI-vennootschappen, verenigingen’ aj. 2015 in het Staatsblad
Het modelformulier van de ‘aangifte in de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.)’ voor het aanslagjaar 2015 verscheen in het Staatsblad van 29 mei 2015. De nieuwe BNI/venn.-aangifte heeft betrekking op de boekjaren die op 31 december 2014 of in 2015 vóór 31 december zijn afgesloten. | 29.05.2015

Wie namens een vennootschap of vereniging de BNI/venn.-aangifte moet indienen, moet daarvoor vanaf het aanslagjaar 2015 verplicht de …


Europese rijbewijscode voor alcoholslot
Chauffeurs die op bevel van de rechter alleen nog mogen rijden met een voertuig uitgerust met een alcoholslot, krijgen binnenkort code 69 op hun rijbewijs. Europa voert deze geharmoniseerde rijbewijscode in om lidstaten beter bekend te maken met het alcoholslot. De Europese Commissie wil immers dat de lidstaten meer en vaker voor deze optie kiezen om rijden onder invloed tegen te gaan. | 11.05.2015

Momenteel gebruiken heel wat lidstaten een nationale rijbewijscode voor het alcoholslot. Maar die code geldt alleen op nationaal grondgebied. Terwijl …


Regels voor arbeidsongevallen afgestemd op nieuw statuut huispersoneel
In haar verdrag nr. 189 bepaalt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat huispersoneel en dienstboden dezelfde basisrechten en bescherming in de sociale zekerheid moeten krijgen als andere werknemers. De lidstaten moeten maatregelen nemen en daarom heeft ons land het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet op 1 oktober 2014 aangepast. De regels voor arbeidsongevallen worden nu afgestemd op die nieuwe situatie. | 04.05.2015

Occasionele arbeid
Het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet voorziet in een vrijstellingsregime voor occasionele arbeid. Die uitzondering is blijven …


Erkenningsvoorwaarden voor coöperatieve vennootschappen gewijzigd
Een KB van 24 maart 2015 wijzigt de voorwaarden waaraan coöperatieve vennootschappen en nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen moeten voldoen om erkend te worden door de minister van Economie. De nieuwe erkenningsvoorwaarden gelden vanaf 31 mei 2015. | 27.04.2015

Aanvraag tot erkenning
De nationale groeperingen die representatief zijn voor de coöperatieve vennootschappen, en de al dan niet bij een nationale …


Uitzonderingen op privacywet mogelijk bij sociale inspectie
Sociale inspecteurs worden vrijgesteld van de verplichting om kennis te geven, inzage te verlenen en verbeteringen aan te brengen in de persoonsgegevens die ze voor de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie verzamelen. | 30.03.2015

Privacywet biedt garanties
De privacywet van 8 december 1992 biedt garanties bij de verwerking van persoonsgegevens. Zo garandeert de wetgever onder …


Ouderschapsverlof: Op welke punten wordt CAO nr. 64 aangepast?
De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 24 februari de CAO nr. 64bis afgesloten. Die stemt de CAO nr. 64 over de instelling van het recht op ouderschapsverlof af op de herziene Europese raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof. | 09.03.2015

Uitgebreid tot 4 maanden
De herziene Europese raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof werd uitgevoerd in richtlijn nr. 2010/18, die gedeeltelijk …


Zelfstandigenpensioen: inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen
Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. | 02.03.2015

Een ministerieel besluit van 11 december 2014 bevat de bedragen die sinds 1 januari 2015 gelden voor het werknemerspensioen. En een ministerieel …


Zelfstandigenpensioen: laatste kwartalen van jaar waarin pensioen ingaat, tellen mee
Het rustpensioen voor zelfstandigen wordt bepaald op basis van de loopbaan, de bedrijfsinkomsten en de gezinstoestand. Voor loopbaanjaren vóór 1984 wordt het pensioen berekend op een forfaitair bedrijfsjaarinkomen. Voor loopbaanjaren na 1983 hanteert men de werkelijke, geherwaardeerde bedrijfsinkomsten. Er geldt een plafond. | 23.02.2015

Voor de gelijkgestelde periodes gelden fictieve inkomsten. Het jaarlijks bedrag van die fictieve inkomsten hangt af van de aard van de gelijkstelling …


Regels voor gepensioneerden die bijverdienen verder versoepeld
Gepensioneerden die 65 jaar zijn, mogen voortaan onbeperkt bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen wordt ook mogelijk voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan bewijzen van 45 jaar. Het gaat om de uitvoering van een maatregel uit het regeerakkoord. | 09.02.2015

Versoepeling
De mogelijkheid om onbeperkt bij te verdienen, wordt uitgebreid. De versoepeling wordt tegelijk ingeschreven in het algemeen reglement …


Strengere regels voor werkloosheid met bedrijfstoeslag
Het regeerakkoord bepaalt dat er bijkomende stappen nodig zijn om het verlaten van de arbeidsmarkt te vertragen. Bedoeling is om de inspanningen van de vorige regering voort te zetten en het gebruik van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te verminderen. | 02.02.2015

Daarom wordt het KB dat dit stelsel regelt, aangepast vanaf 1 januari 2015. Maar het wijzigings-KB bevat heel wat overgangsbepalingen. 
Algemeen …


Pensioenbonus dooft uit
De pensioenbonus wordt afgeschaft en dooft uit vanaf 1 januari 2015. | 12.01.2015

De bestaande regels blijven van kracht, maar voor de pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2015 zullen ze enkel van toepassing zijn wanneer …Afstammingregels meemoeders conform nieuwe regels voor naamsoverdracht
De wet die de vaststelling van de afstamming van de meemoeder heeft geregeld, wordt afgestemd op de nieuwe regeling voor naamsoverdracht. De overgangsregeling bij naamsoverdracht wordt uitgebreid, het internationaal privaatrecht heeft voortaan regels voor gevallen waarin er een meemoeder is, en de mogelijkheden om het vaderschap te betwisten worden uitgebreid. | 09.01.2015

Achternaam kiezen
Wanneer de afstamming aan vaderszijde en aan moederszijde gelijktijdig vaststaat, kunnen de ouders zelf kiezen welke achternaam ze …


Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht in 2015
De drempelbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht worden elk jaar geïndexeerd. De bedragen voor 2015 zijn op 24 december in het Belgisch Staatsblad verschenen. | 05.01.2015

Onder bepaalde drempels is het loon maar beperkt, of zelfs helemaal niet vatbaar voor beslag of overdracht. De wettelijke bedragen uit het …


Btw-KB’s afgestemd op recente btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen
Kleine ondernemingen met een in België gerealiseerde jaaromzet van niet meer dan 15.000 euro, kunnen sinds 1 april 2014 genieten van een btw-vrijstelling voor de leveringen van goederen en diensten die ze verrichten. Een KB van 27 november 2014 stemt de Btw-KB’s nrs. 1, 2, 22, 23 en 56 af op deze vrijstelling. | 15.12.2014

Wij tekenden de wijzigingen in deze Btw-KB’s voor u op. 
Btw-KB nr. 1: boekhouding
Belastingplichtigen die genieten van de forfaitaire regeling voor …


Federaal klokkenluidersstatuut: ‘vertrouwenspersoon integriteit’ is aanspreekpunt
Federale ambtenaren die wantoestanden in de administraties aankaarten, kunnen dankzij het klokkenluidersstatuut rekenen op extra bescherming tegen represailles. Ze kunnen terecht bij het ‘Centraal Meldpunt voor Veronderstelde Integriteitsschendingen’ | 17.11.2014

De wet die de regeling uitwerkt, is al in werking getreden op 4 april van dit jaar. Maar één en andere moest nog verder worden uitgewerkt bij KB, en …


Vanaf 2015 onmiddellijke inning van 450 euro voor verkeersovertredingen van vierde graad
De onmiddellijke inning voor verkeersovertredingen van vierde graad stijgt vanaf 1 januari 2015 tot 450 euro. Dat is gevoelig meer dan de huidige sanctie van 330 euro. Bedoeling is om zware verkeersovertreders uit het buitenland strenger te bestraffen. | 27.10.2014

Personen met een vaste woonplaats of verblijfplaats in ons land kunnen immers geen onmiddellijke inning voor een overtreding van vierde graad. Deze …


Eén dag voortgezette beroepsopleiding per werknemer per jaar
Vanaf 1 januari 2015 moeten sectorale cao’s over vormingsinspanningen voorzien in minimaal het equivalent van één dag voortgezette beroepsopleiding per werknemer per jaar. | 13.10.2014

Bijkomende verplichting
De relancewet van 15 mei 2014 heeft de bijkomende verplichting rond vorming en opleiding ingevoerd. De wetgever beklemtoont …


  Pagina: 3 van 8 | Bijdrage: 41 tot 60 | terug | verder

>> Nieuwe rechtspraak - archief

<< retour