Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Nieuwe wetgeving - archief

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Pictogram voor afronding kasticket tot op 5 eurocent
Ondernemingen en vrije beroepers mogen vanaf 1 oktober 2014 het totaal bedrag dat de consument hen moet betalen, afronden tot op 5 eurocent. De afronding geldt enkel voor betalingen in cash, niet voor elektronische betalingen. Ze laten de consument weten dat ze cashbetalingen afronden door een goed zichtbaar pictogram aan te brengen. Het model van dat pictogram zit als bijlage bij het KB van 22 september 2014. | 06.10.2014

Afrondingsregels
Binnenkort zullen er waarschijnlijk minder muntjes van 1 en 2 eurocent in de Belgische portemonnees zitten. Vanaf 1 oktober 2014 …


Wetgeving over ‘intellectuele eigendom’ gebundeld in Wetboek van Economisch Recht
De wet van 19 april 2014 heeft een boek XI “Intellectuele eigendom” toegevoegd aan het ‘Wetboek van Economisch Recht’ (WER). Deze wet voegt ook de bepalingen die eigen zijn aan boek XI, toe aan de boeken I, XV en XVII van het WER. De wet van 19 april 2014 treedt in werking op 1 januari 2015. | 22.09.2014

Codificatie
Het nieuwe boek XI ‘Intellectuele eigendom’ bevat de bepalingen over uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, …


Interestvoeten bij betalingsachterstand in handelstransacties voor tweede jaarhelft 2014
Uittredend minister van Financiën, Koen Geens, heeft de interestvoeten vastgelegd die tijdens het tweede semester van 2014 van toepassing zijn voor achterstallige betalingen bij handelstransacties. | 17.09.2014

Wettelijke interestvoeten tweede semester 2014
De interestvoeten die vanaf 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 van toepassing zijn voor …


Minderjarigen krijgen informatie over hoorrecht bij familiale geschillen
Wanneer de familierechtbank een geschil behandelt dat een minderjarige rechtstreeks aanbelangt, heeft die het recht om gehoord te worden. De rechter licht hem daarover in. En dat doet hij met een specifiek informatieformulier. | 15.09.2014

Hoorrecht
Elke minderjarige heeft het recht om gehoord te worden door de familierechter in zaken die hem aanbelangen. En dit op het vlak van de …


Fiscus werkt belastingvermindering voor giften verder uit
De wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen schrapte de belastingaftrek voor giften aan erkende instellingen uit het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992). De belastingaftrek werd vervangen door een belastingvermindering. Maar de uitvoeringsbepalingen werden niet mee aangepast. Een koninklijk besluit van 4 augustus 2014 zorgt nu voor de broodnodige afstemming. | 08.09.2014

Van belastingaftrek naar belastingvermindering
Het nieuwe KB schrapt alle bestaande uitvoeringsbepalingen op de ‘Instellingen die giften ontvangen’ …


Vanaf 1 september pak meer informatie over rechts(on)bekwaamheid in bevolkings- en vreemdelingenregisters
Vanaf 1 september 2014 zullen de bevolkings- en vreemdelingenregisters heel wat meer informatie bewaren over de rechtsbekwaamheid van meerderjarigen en de rechtsonbekwaamheid van minderjarigen. | 01.09.2014

Een eenvoudige melding van ‘de akten en beslissingen m.b.t. de bekwaamheid en onbekwaamheid’ volstaat niet meer. Er moet nu duidelijk worden …


Wetgeving jaarlijkse vakantie lichtjes aangepast en verduidelijkt (art. 30 – 31 DB sociale zekerheid)
De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid brengt een aantal verduidelijkingen en kleine aanpassingen aan in de wetgeving rond jaarlijkse vakantie. | 25.08.2014

Aanvullende vakantie: verduidelijking van de begrippen
Bij de invoering van de zgn. “aanvullende vakantie” (of ook Europese vakantie) is in de …


Nieuwe wetgeving goederen- en reizigersvervoer treedt in werking op 1 september
Op 1 september 2014 wordt de nieuwe wetgeving voor goederen- en reizigersvervoer van kracht. Het wordt dan een pak moeilijker om als wegvervoersonderneming aan de slag te kunnen. Hoewel de vergunningsprocedure eenvoudiger wordt, zijn de vestigingsvereisten en de voorwaarden van betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en financiële draagkracht gevoelig aangescherpt. Er komt ook een nieuw controlebeleid met strengere straffen. | 18.08.2014

De wijzigingen maken deel uit van het zogenaamde Wegvervoerpakket 2013. De drie wetten van 15 juli 2013 krijgen vandaag uitvoering met 2 KB’s en 2 …


Melding op Kids-ID moet internationale parentale ontvoering verhinderen
Ouders die niet willen dat hun kind zonder hun toestemming naar een land buiten het Schengengebied reist, kunnen dit binnenkort laten melden op de Kids-ID. Het gaat om een nieuwe maatregel in strijd tegen internationale parentale ontvoeringen. De extra melding moet de identiteitscontrole aan de grens vereenvoudigen. | 11.08.2014

De wetgever koos voor deze piste omdat het niet volstaat de daders nóg strengere straffen op te leggen. Artikel 432 van het Strafwetboek voorziet …


Rijverbod bij niet tijdig inleveren rijbewijs toch nog mogelijk in 2014
Rechters zullen tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015 alsnog rijverboden kunnen opleggen aan personen die hun rijbewijs niet tijdig inleveren na een eerder rijverbod. Via een KB van 21 juli 2014 zijn de eerdere fouten bij de uitvoering van de wet van 9 maart 2014 rechtgezet. | 04.08.2014

Europa wil het aantal verkeersdoden tegen 2020 doen dalen tot maximum 420. Om dat te bereiken, werden via de wet van 9 maart 2014 heel wat …


Eind 2014 geen hondentatoeages meer, wel online-registratie in databank
Vanaf 29 december 2014 moet iedere hond een microchip krijgen. En dat voor ze 8 weken oud zijn. Identificeren via een tatoeage is dan niet meer toegestaan. Daarnaast wordt de registratieprocedure geïnformatiseerd: dierenartsen zullen gechipte honden online kunnen registeren in een nationale databank bij de FOD Volksgezondheid. Dit moet het aantal fouten bij de gegevensinput verkleinen. | 28.07.2014

Identificatie alleen nog door microchip
Sinds 1 september 1998 moet iedere hond in ons land geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Vanaf 29 december …


Legitimatiebewijs voor sociaal inspecteurs
Het Sociaal Strafwetboek schrijft voor dat sociaal inspecteurs een legitimatiebewijs moeten kunnen voorleggen wanneer ze hun ambt uitoefenen. Hoe dat bewijs eruit ziet, blijkt nu uit een uitvoeringsbesluit van 15 mei 2014. | 21.07.2014

Inspectiediensten
Het nieuwe KB bepaalt dat elke federale inspectiedienst een legitimatiebewijs (model) moet afleveren aan zijn sociaal inspecteurs. …


Alimentatievoorschotten toegankelijker
Meer alimentatiegerechtigden kunnen via DAVO voorschotten krijgen op de onderhoudsgelden voor hun kinderen. De inkomensgrens wordt immers fors verhoogd. De voorschotaanvraag vereenvoudigt en de onderhoudsgerechtigde moet niet langer bijdragen in de werkingskosten van DAVO. Andere nieuwigheid is dat er een centraal bestand met beslissingen over onderhoudsuitkeringen komt. | 14.07.2014

Verhoogde inkomensgrens
De Dienst voor Alimentatievorderingen, kortweg DAVO, kan voorschotten toekennen wanneer de onderhoudsplichtige het …


SWT_activerend_beleid_eenheidsstatuut_Belgie_2014.php
SWT en activerend beleid afgestemd op eenheidsstatuut | 07.07.2014

Werkloosheid met bedrijfstoeslag
De wet op het eenheidsstatuut heeft nieuwe opzeggingstermijnen geïntroduceerd in de arbeidsovereenkomstenwet. Die …


Eenvormige waarderingsregels voor omzetting vruchtgebruik
Voor de waardering van het vruchtgebruik bestaan er verschillende methodes. De fiscus hanteert eigen waarderingsregels, die afwijken van het regime uit het Burgerlijk Wetboek. In het Burgerlijk Wetboek staat alleen dat de waarde van het vruchtgebruik moet berekend worden op de dag van de omzetting. En dat daarbij rekening moet worden gehouden met de waarde van de goederen, de verwachte opbrengst ervan, de schulden en de lasten die het goed eventueel bezwaren, en de verwachte levensduur van de vruchtgebruiker. | 23.06.2014

Die vage omschrijving leidt tot veel betwistingen. Vandaar dat de wetgever de omzettingsregels concreter maakt. Voortaan wordt het vruchtgebruik …


Boek XIV. ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming voor vrije beroepers’ in ‘Wetboek van economisch recht’
De wet van 15 mei 2014 voegt een nieuwe bouwsteen toe aan het Wetboek van economisch recht (WER), nl. Boek XIV. "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep". Deze wet treedt in werking op 31 mei 2014. | 16.06.2014

Invoeging boek XIV
Het nieuwe boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" herneemt, …


Ouders kiezen achternaam kind
Ouders kunnen zelf de familienaam van hun kind bepalen. Ze kunnen kiezen voor de naam van de vader, de naam van de moeder of de dubbele naam. Kiezen ze niet of zijn ze het oneens, dan krijgt het kind de naam van de vader. Die vrije naamkeuze geldt voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 juni 2014. Maar via een overgangsregeling is de naamkeuze ook mogelijk voor kinderen die vroeger zijn geboren. | 09.06.2014

Gelijktijdige vaststelling afstamming
Wanneer de afstamming van vaderszijde en van moederszijde gelijktijdig vaststaat, kiezen de ouders zelf welke …


Geen overheidsopdracht voor ondernemer die illegalen aan het werk zette
De federale wetgever sluit werkgevers die illegale werknemers tewerk stelden, uit van deelneming aan overheidsopdrachten. | 03.06.2014

De wet op de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren garandeert dat iedereen in dezelfde mate recht heeft op toegang tot een overheidsopdracht. …


Fiscus stuurt belastingplichtigen uitnodiging om info over buitenlandse rekeningen te melden aan Centraal aanspreekpunt (art. 175–177 en art. 202 DB)
De FOD Financiën zal de belastingplichtigen met buitenlandse rekeningen een uitnodiging sturen om de vereiste info over deze rekeningen te melden aan het Centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België. Het gaat hier om de info over de buitenlandse rekeningen die ze hebben aangegeven in hun PB-aangifte voor de aanslagjaren 2012, 2013 en 2014. De belastingplichtigen kunnen de gegevens ten vroegste vanaf 1 november 2014 melden aan het CAP. | 26.05.2014

Buitenlandse rekeningen: ook andere info indienen met PB-aangifte
Belastingplichtigen moeten sinds het aanslagjaar 2012 in hun aangifte in de …


Wetgever verduidelijkt regels voor vereffening en ontbinding in één akte (art. 108 DB Justitie)
De meest recente diversebepalingenwet verfijnt de voorwaarden waaraan aandeelhouders of vennoten moet voldoen als zij in één enkele akte willen overgaan tot de ontbinding en onmiddellijke afsluiting van de vereffening van hun vennootschap. | 22.05.2014

Het Wetboek van Vennootschappen laat ‘ééndagsvereffeningen’ toe als aan 5 voorwaarden wordt voldaan:
1)
er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2)
er …


  Pagina: 4 van 8 | Bijdrage: 61 tot 80 | terug | verder

>> Nieuwe rechtspraak - archief

<< retour