Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Nieuwe wetgeving - archief

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Sociale dumping wordt zwaarder bestraft (art. 222 DBJ)
Sociale dumping wordt veel harder aangepakt. De wetgever viseert inbreuken op de loonbetalingsplicht die gepleegd worden in samenloop met andere specifieke inbreuken zoals onwettelijke inhoudingen op het loon. Daartoe wordt het Sociaal Strafwetboek aangepast. | 19.05.2014

Sociale dumping
De strijd tegen de frauduleuze detachering van EU-werknemers — de zogenaamde sociale dumping — is een prioriteit van de regering. …


Voortaan recht van opstal óp, boven en onder de grond (art. 124-127 DB Justitie)
De wetgever maakt het in de ‘wet houdende diverse bepalingen inzake justitie’ mogelijk om een recht van opstal te vestigen bóven of ónder andermans grond, en niet alleen óp die grond, zoals tot nu in de wet stond. Het opstalrecht kan voortaan uitgeoefend worden door élke titularis van een onroerend zakelijk recht; weliswaar binnen de grenzen van dat recht. | 16.05.2014

Het recht van opstal is voortaan het tijdelijk zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen, geheel of gedeeltelijk, óp, bóven of ónder


Federale staat en gewesten sluiten samenwerkingsakkoord over fiscale invorderingsbijstand
De Federale Staat en het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben op 26 februari 2014 een akkoord gesloten dat hun samenwerking regelt in het kader van de ‘richtlijn wederzijdse invorderingsbijstand’ en de ‘gemengde bilaterale en multilaterale verdragen’. | 12.05.2014

Richtlijn wederzijdse invorderingsbijstand
De richtlijn wederzijdse invorderingsbijstand van 16 maart 2010 heeft onder meer het toepassingsgebied …


Taaldecreet wordt versoepeld onder druk van Europa
Het Vlaamse taaldecreet dat het gebruik van talen bij sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers regelt, wordt afgestemd op de Europese rechtspraak. De individuele arbeidsovereenkomst kan voortaan ook worden opgemaakt in een officiële Europese taal die alle partijen begrijpen. | 05.05.2014

Europees Hof van Justitie
Het Vlaamse taaldecreet van 19 juli 1973 bevat voorschriften voor het taalgebruik bij ‘sociale betrekkingen’ tussen …


Voorschriften voor brandpreventie opgenomen in Welzijnscodex
Minister van Werk Monica De Coninck heeft een koninklijk besluit gepubliceerd over de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Bedoeling is om een rits bepalingen uit het ARAB te moderniseren en over te hevelen naar de Welzijnscodex. | 05.05.2014

Welzijnscodex
Zoals bekend, wordt het ARAB, het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, geleidelijk aan en onder invloed van Europese …


Financiële diensten krijgen eigen regels voor consumentenbescherming
Een KB van 23 maart 2014 bevat specifieke regels voor het aanbieden van bepaalde categorieën van financiële diensten, die afwijken van de regels van Boek VI. ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ van het Wetboek van Economisch Recht (WER). | 30.04.2014

Prijsaanduiding financiële diensten
Het Wetboek van Economisch Recht (art. VI.3, § 2) legt aan elke onderneming die aan de consument homogene …


Aangifteplicht juridische constructies: lijst met rechtsvormen waarop geen of een minimale belasting wordt geheven
Steeds meer belastingplichtigen dragen vermogen over aan trusts, buitenlandse stichtingen en andere juridische constructies (bv. Liechtensteinse Anstalt) waar ofwel geen belasting ofwel een minimale belasting wordt geheven. De fiscus is in de meeste gevallen niet op de hoogte van de betrokkenheid van de (Belgische) belastingplichtige. | 22.04.2014

Zich verschuilen achter een juridische constructie is moeilijker geworden. Vanaf het aanslagjaar 2014 is elke belastingplichtige immers verplicht om …


Hervorming_rechtbanken_afdelingen_Belgie_2014.php
| 16.04.2014

Hervorming
Vanaf 1 april 2014 zijn er nog twaalf gerechtelijke arrondissementen: Antwerpen, Limburg, Waals-Brabant, Brussel, Leuven, Oost-Vlaanderen …


Inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen
Sinds vorig jaar kunnen gepensioneerden in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet voldaan, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Dit jaar is dat voor het eerst gebeurd. | 07.04.2014

Voor de overheidssector werden de jaarbedragen eerder al bekendgemaakt. Een ministerieel besluit van 6 maart 2014 doet nu hetzelfde voor het …


Federale overheid bepaalt welke kosten energieleverancier mag doorrekenen
Het is aan de federale overheid, en dus niet aan het Vlaams Gewest, om te bepalen welke kosten de energieleveranciers maximaal mogen doorrekenen aan hun klanten. Op vraag van de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (Febeg) vernietigt het Grondwettelijk Hof artikel 11 van het Vlaams decreet van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie, dat een kostenplafond oplegt. In november van vorig jaar schrapte het Hof al een gelijkaardige bepaling uit een decreet van 13 juli 2012. | 31.03.2014

Kostenplafond
De hele discussie draait rond artikel 7.1.15 van het Energiedecreet. Dat artikel werd ingevoerd door artikel 13 van een Vlaams decreet …


Begrip arbeidsongeval wordt uitgebreid voor privésector (art. 6 en 19 WDB)
Ongevallen die gebeuren buiten de uitoefening van de arbeidsovereenkomst kunnen voortaan gekwalificeerd worden als een arbeidsongeval. De arbeidsongevallenwetten voor de privé- en overheidssector worden op elkaar afgestemd. | 24.03.2014

Arbeidsongeval
De wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving bepaalt dat het ‘ongeval dat een werknemer …


Gedragsregels van niveau 2 voor verzekeringsondernemingen en tussenpersonen
Het ‘KB van 21 februari 2014 over de gedragsregels van niveau 2’ maakt het grootste deel van de gedragsregels die in het ‘KB van 3 juni 2007’ staan, vanaf 30 april 2014 ook van toepassing op alle verzekeringsovereenkomsten, inclusief de spaar- of beleggingsverzekeringen.Daarnaast verklaart het KB van 21 februari 2014 een ander deel van deze gedragsregels vanaf 30 april 2014 enkel van toepassing op de spaar- en beleggingsverzekeringen. En sommige van deze regels gelden vanaf dan zowel voor de spaar- of beleggingsverzekeringen als voor de andere soorten verzekeringsovereenkomsten. | 21.03.2014

KB van 3 juni 2007
Het ‘KB van 3 juni 2007’ heeft een deel van de Europese MiFID-richtlijn omgezet in Belgisch recht.
Definities


Gedragsregels van niveau 1 voor verzekeringsondernemingen
Het ‘KB van 21 februari 2014 over de gedragsregels van niveau 1’ verduidelijkt het toepassingsgebied en de draagwijdte van de gedragsregels voor verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen, die in de artikelen 27, 28 en 28bis van de ‘wet van 2 augustus 2002 over het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten’ staan. | 17.03.2014

MiFID-gedragsregels
De verzekeringsondernemingen moeten zich op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van hun cliënteel. …


Ritsen vanaf 1 maart verplicht
Op 1 maart 2014 wordt ritsen in het verkeer verplicht. De regering heeft het opgenomen in de Wegcode. Het is een van de maatregelen om het fileleed in ons land te verminderen. Overtreders riskeren een boete! | 10.03.2014

Bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen pas invoegen …


Fiscus stemt KB/WIB 1992 af op recente wetswijzigingen op het vlak van bedrijfsvoorheffing
Een KB van 21 februari 2014 stemt het KB/WIB 1992 af op de recentste wijzigingen die de wetgever in het WIB 1992 aanbracht op het vlak van de bedrijfsvoorheffing. Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen. | 03.03.2014

Nacht- en ploegenarbeid: hogere vrijstelling van doorstorting BV
Werkgevers die werknemers tewerkstellen die nacht- of ploegenarbeid verrichten, en …


Administratieve rechtscolleges kunnen zelf schadevergoeding toekennen
Een partij die gelijk krijgt van de Raad van State of een ander federaal administratief rechtscollege zal voor de vergoeding van haar schade niet langer naar de gewone rechtbank moeten stappen. Het is de bedoeling dat de administratieve rechtscolleges zelf zullen kunnen beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen. Dat blijkt uit een grondwetswijziging in het kader van de Zesde Staatshervorming. Het gewijzigde artikel 144 geeft de wetgever de mogelijkheid om een dergelijke regeling uit te werken. En voor de Raad van State gebeurt dat al onmiddellijk. | 24.02.2014

Voor verzoekende of tussenkomende partij
Een verzoekende partij of tussenkomende partij die bij de Raad van State een nietigverklaring vordert van …


Hoofdverblijfplaats zelfstandige beter beschermd
Een zelfstandige kan voor de notaris verklaren dat de woning, waarin hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, niet vatbaar is voor inbeslagname door schuldeisers. Een wet van 15 januari 2014 breidt de bescherming van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige nu uit tot de zelfstandigen in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na hun pensionering. De wet wijzigt de beschermingsprocedure en bepaalt de kost voor de bescherming. De nieuwe regels treden in werking op 13 februari 2014. | 17.02.2014

Zelfstandigen in bijberoep of actieve gepensioneerden
De bescherming van de hoofdverblijfplaats van zelfstandigen (niet-vatbaarheid voor beslag van …


Fairnesstax verrekenbaar met roerende voorheffing (art. 12 en 22 DB Fiscaal)
Bij binnenlandse vennootschappen is het eventuele overschot van de roerende voorheffing en van de voorafbetalingen verrekenbaar met de fairness-tax. Dat bevestigt de fiscale vereenvoudigingswet die in het Staatsblad van 31 december 2013 verscheen. | 10.02.2014

Ze vult daartoe artikel 304, § 2, 2de lid van het WIB 1992 aan met een verwijzing naar artikel 219ter WIB 1992 dat de berekeningsregels voor de …


Interestvoeten bij betalingsachterstand in handelstransacties voor 2013 en eerste jaarhelft 2014
De minister van Financiën heeft de interestvoeten vastgelegd die in 2013 en tijdens het eerste semester van 2014 van toepassing zijn voor achterstallige betalingen bij handelstransacties. | 05.02.2014

Wettelijke interestvoeten eerste semester 2014
De interestvoeten die tijdens het eerste semester van 2014 (vanaf 1 januari 2014 tot 30 juni 2014) …


Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht in 2014
De drempelbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan het indexcijfer. De geïndexeerde bedragen voor 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2013. | 03.02.2014

Geïndexeerde bedragen
Onder bepaalde drempels is het loon maar beperkt, of zelfs helemaal niet vatbaar voor beslag of overdracht. De wettelijke …


  Pagina: 5 van 8 | Bijdrage: 81 tot 100 | terug | verder

>> Nieuwe rechtspraak - archief

<< retour