Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Nieuwe wetgeving - archief

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Rijksregister bevat binnenkort informatie over afstamming en handelingsonbekwaamheid (art. 15-20 WAV)
Het Rijksregister bevat binnenkort informatie over de afstamming en de handelingsonbekwaamheid. Door deze gegevens te centraliseren wil de federale overheid de toepassing van andere wetgeving vereenvoudigen. Heel wat overheidsdiensten hebben de data immers snel nodig om bijvoorbeeld vergoedingen te betalen. De maatregel is vooral van belang op vlak van de ziekteverzekering, kinderbijslag, beroepsziekten, arbeidsongevallen en erfenissen. | 24.01.2014

Opname afstammingsgegevens
Van alle persoon die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters, de vreemdelingenregisters, de registers in de …


Juridische waarde digitale handtekening via e-ID uitgeklaard (art. 21-23 WAV)
De elektronische handtekening die geplaatst wordt via een elektronische identiteitskaart is juridisch gelijk aan een handgeschreven handtekening. De accreditatie van de certificatiedienstverlener is hiervoor geen noodzakelijke voorwaarde. Omdat hierover onduidelijk bestond, wordt de accreditatievereiste in de wet op de bevolkingsregisters geschrapt. | 13.01.2014

De accreditatie van certificatiedienstverleners (maatschappijen die elektronische handtekeningen afleveren) is vrijwillig. Ze wordt afgeleverd door …


Kliksysteem waarborgt verworven rechten bij toepassing nieuwe opzeggingstermijnen
De wet van 26 december 2013 die het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden invoert, introduceert nieuwe opzeggingstermijnen in de arbeidsovereenkomstenwet. Die zullen gelden vanaf 1 januari 2014. Maar de opzeggingstermijn die men heeft opgebouwd tot 31 december 2013 gaat niet verloren. Want de nieuwe wet bevat een systeem dat de opgebouwde rechten ‘vastklikt’. | 06.01.2014

Kliksysteem
De wetgever introduceert een kliksysteem in de arbeidsovereenkomstenwet. Werknemers die al in dienst zijn op 1 januari 2014 bouwen vanaf …


Kapitaalvermindering
| 03.01.2014

de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen, en
de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een …


Rem op laattijdige betalingen door ondernemingen en overheden
Overheden en ondernemingen zijn een hogere verwijlinterest verschuldigd wanneer zij hun facturen te laat betalen. Dat staat in een wet van 22 november 2013. Die wet beperkt ook de toegelaten betalingstermijn voor overheidsorganen, en voert een maximale verificatietermijn in voor overheden én ondernemingen. | 23.12.2013

Voor leveringen, diensten én werken
Volgens de huidige regels moet een handelstransactie betaald worden binnen de 30 dagen, behalve als het contract …


Echtscheiding door onderlinge toestemming kan volledig schriftelijk
Tot nu moeten de echtgenoten die door onderlinge toestemming willen scheiden, samen en in persoon verschijnen voor de rechtbank. Dat verandert nu. Een volledig schriftelijke procedure behoort tot de mogelijkheden. | 16.12.2013

Echtscheiding onderlinge toestemming
Voortaan maakt de wetgever een onderscheid al naargelang hoelang de echtgenoten al gescheiden leven.
De …


Woonzekerheid_huurder_betalingsachterstand_vlanderen_2013.php
Meer woonzekerheid voor huurders met financiële problemen | 09.12.2013

Fonds
De tegemoetkoming is gebonden aan een aansluiting bij het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen. De verhuurder moet namelijk een …


Toestemming nodig voor opvallende markeringen op personenwagens
Vanaf 5 december 2013 kan de minister bevoegd voor Wegverkeer (of zijn afgevaardigde) toestemming geven om opvallende markeringen aan te brengen op personenwagens. Zij het alleen wanneer dat noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. In alle andere gevallen blijft het gebruik ervan op personenwagens strikt verboden, tenzij het gaat om prioritaire voertuigen. Voor bepaalde voertuigen zoals taxi’s is geen toestemming nodig. De federale regering voegt deze en een reeks andere nieuwigheden toe aan het Technisch Voertuigreglement. Ook de aangepaste remtest die sinds 1 oktober 2005 wordt toegepast op voertuigen van meer dan 3500 kg werd in het reglement opgenomen. | 05.12.2013

Toestemming vereist voor opvallende markeringen
De minister bevoegd voor Wegverkeer (of zijn afgevaardigde) kan opvallende markeringen voortaan …


Specifieke criteria voor beoordeling arbeidsrelaties bij vervoer van goederen en personen voor rekening van derden
Bij de kwalificatie van een arbeidsrelatie kan men in bepaalde sectoren een weerlegbaar wettelijk vermoeden inroepen. In de sectoren van het vervoer van goederen en personen voor rekening van derden kan die kwalificatie voortaan gebeuren op basis van specifieke criteria die vastgelegd worden bij KB. | 02.12.2013

Weerlegbaar vermoeden
De wetgever heeft de strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers opgevoerd. Met een wet van 25 augustus 2012 heeft …


Nieuw sociaal en fiscaal statuut voor gelegenheidsarbeid in de horeca
Een wet van 11 november 2013 legt de basis voor een nieuwe regeling voor gelegenheidswerknemers in de horeca. Een bijhorend KB van 12 november 2013 werkt een en ander verder uit.De regels werden eerder al toegelicht in de administratieve instructies van de RSZ. Maar de teksten zijn pas op 27 november 2013 in het Staatsblad verschenen. Ze treden dan ook retroactief in werking op 1 oktober 2013. | 27.11.2013

Nieuw statuut
Het bestaande statuut voor gelegenheidsarbeid in de horeca wordt geschrapt. De nieuwe regels die in de plaats komen, worden onder …


Versterkte pensioenbonus voor werknemers
De programmawet van 28 juni 2013 heeft de pensioenbonus voor werknemers versterkt. Nu omschrijft een uitvoeringsbesluit hoe die bonus er in de praktijk zal uitzien. | 18.11.2013

Pensioenbonus
Het Generatiepact wil mensen langer aan de slag houden. Die intentie werd onder andere vertaald in een pensioenbonus: een extraatje …


Onregelmatig verkregen bewijs niet noodzakelijk nietig
Onregelmatig verkregen bewijs in een strafzaak is niet noodzakelijk nietig. Slechts in drie gevallen zal er sprake zijn van nietigheid. In alle andere gevallen kan het bewijsmateriaal verder gebruikt worden. Met die regel verankert het parlement de sinds 2003 bestaande Antigoon-rechtspraak van het Hof van Cassatie in onze wetgeving. | 11.11.2013

Nietig
Er zijn drie gevallen waarin onregelmatig verkregen bewijs nietig is en dus niet meer kan gebruikt worden.
Dat is het geval als de wetgever …


Zorg in buitenland terugbetaald
Landgenoten die naar een ander land van de Europese Unie of naar IJsland, Liechtenstein of Noorwegen trekken voor medische zorg, kunnen de verstrekkingen terugbetaald krijgen. Het terugbetaalde bedrag komt overeen met het bedrag dat de ziekteverzekering zou betalen voor zorg die in België wordt toegediend. | 04.11.2013

Grensoverschrijdende gezondheidszorg
Om te kunnen rekenen op een tegemoetkoming voor geneeskundige verstrekkingen, moeten die in principe in België …


Afschaffing verlaagde minimumlonen algemeen verbindend
De minimumlonen worden traditioneel vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de paritaire comités. De belangrijkste cao’s zijn de CAO nr. 43 en de CAO nr. 50. | 28.10.2013

Maar de bestaande regeling werd op 1 april 2013 gewijzigd. Op dat moment werden de verlaagde (degressieve percentages) gemiddelde …


Uitvoeringsbesluit omschrijft bewaarplicht voor telecomgegevens
Internetproviders en operatoren van vaste en mobiele telefonie moeten verkeersgegevens, locatiegegevens en identificatiegegevens gedurende 12 maanden bewaren. Een uitvoerings-KB somt die gegevens nu op. | 21.10.2013

Omzetting
De telecomwet voorziet al langer dat telecomoperatoren verplicht kunnen worden om bepaalde gegevens te bewaren. Maar het wettelijk kader …


Schijnrelaties strenger aangepakt
België voert zijn strijd tegen het schijnhuwelijk verder op. Er komen strengere straffen. En ook wie wettelijk gaat samenwonen enkel en alleen om een verblijfstitel te krijgen, wordt voortaan bestraft. Andere nieuwigheid is dat de strafrechter het huwelijk of de wettelijke samenwoning kan vernietigen als hij een veroordeling uitspreekt wegens een schijnrelatie. Een aparte procedure voor de burgerlijke rechter is niet meer nodig. En er komt een verplichte gegevensuitwisseling tussen burgerlijke stand en Dienst Vreemdelingenzaken. | 14.10.2013

Schijn-wettelijke samenwoning en gedwongen wettelijke samenwoning
De wetgever pakt nu ook de schijn-wettelijke samenwoning en de gedwongen …


Eigendomsvoorbehoud volwaardig zekerheidsrecht België
Het eigendomsvoorbehoud van de onbetaalde verkoper verhuist van de Faillissementswet naar het Burgerlijk Wetboek. Daarmee wordt het eigendomsvoorbehoud ook bij andere insolventiegevallen erkend. | 07.10.2013

Eigendomsvoorbehoud
Een verkoper kan bedingen dat de eigendomsoverdracht wordt opgeschort tot de volledige betaling van de prijs. Roerende goederen …


Echtscheiding door onderlinge toestemming kan volledig schriftelijk
Tot nu moeten de echtgenoten die door onderlinge toestemming willen scheiden, samen en in persoon verschijnen voor de rechtbank. Dat verandert nu. Een volledig schriftelijke procedure behoort tot de mogelijkheden. | 27.09.2013

Echtscheiding onderlinge toestemming
Voortaan maakt de wetgever een onderscheid al naargelang hoelang de echtgenoten al gescheiden leven.
De …


Retentierecht in Burgerlijk Wetboek
Er komt in het Burgerlijk Wetboek een algemene regeling voor het retentierecht. De aard en de gevolgen ervan worden duidelijk omschreven. | 20.09.2013

Retentierecht
Het retentierecht geeft aan de schuldeiser het recht om de teruggave van een goed op te schorten. Het gaat om een goed dat hij van …


Wetgeving op de continuïteit van ondernemingen bijgestuurd
De wet van 27 mei 2013 wijzigt verschillende wetten op het vlak van de continuïteit van ondernemingen. Deze wijzigingen moeten zorgen voor een betere preventie en opsporing van ondernemingen in moeilijkheden. | 07.09.2013

Gerechtelijke reorganisatie i.p.v. gerechtelijk akkoord
Ondernemingen in moeilijkheden kregen met de ‘wet van 31 januari 2009 betreffende de …


  Pagina: 6 van 8 | Bijdrage: 101 tot 120 | terug | verder

>> Nieuwe rechtspraak - archief

<< retour