Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Categorie:
Begrip arbeidsongeval wordt uitgebreid voor privésector (art. 6 en 19 WDB) | 24.03.2014

Ongevallen die gebeuren buiten de uitoefening van de arbeidsovereenkomst kunnen voortaan gekwalificeerd worden als een arbeidsongeval. De arbeidsongevallenwetten voor de privé- en overheidssector worden op elkaar afgestemd.

Arbeidsongeval
De wet van 21 december 2013 houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving bepaalt dat het ‘ongeval dat een werknemer …


Gedragsregels van niveau 2 voor verzekeringsondernemingen en tussenpersonen | 21.03.2014

Het ‘KB van 21 februari 2014 over de gedragsregels van niveau 2’ maakt het grootste deel van de gedragsregels die in het ‘KB van 3 juni 2007’ staan, vanaf 30 april 2014 ook van toepassing op alle verzekeringsovereenkomsten, inclusief de spaar- of beleggingsverzekeringen.Daarnaast verklaart het KB van 21 februari 2014 een ander deel van deze gedragsregels vanaf 30 april 2014 enkel van toepassing op de spaar- en beleggingsverzekeringen. En sommige van deze regels gelden vanaf dan zowel voor de spaar- of beleggingsverzekeringen als voor de andere soorten verzekeringsovereenkomsten.

KB van 3 juni 2007
Het ‘KB van 3 juni 2007’ heeft een deel van de Europese MiFID-richtlijn omgezet in Belgisch recht.
Definities


Gedragsregels van niveau 1 voor verzekeringsondernemingen | 17.03.2014

Het ‘KB van 21 februari 2014 over de gedragsregels van niveau 1’ verduidelijkt het toepassingsgebied en de draagwijdte van de gedragsregels voor verzekeringsondernemingen en verzekeringstussenpersonen, die in de artikelen 27, 28 en 28bis van de ‘wet van 2 augustus 2002 over het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten’ staan.

MiFID-gedragsregels
De verzekeringsondernemingen moeten zich op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van hun cliënteel. …


Ritsen vanaf 1 maart verplicht | 10.03.2014

Op 1 maart 2014 wordt ritsen in het verkeer verplicht. De regering heeft het opgenomen in de Wegcode. Het is een van de maatregelen om het fileleed in ons land te verminderen. Overtreders riskeren een boete!

Bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen pas invoegen …


Fiscus stemt KB/WIB 1992 af op recente wetswijzigingen op het vlak van bedrijfsvoorheffing | 03.03.2014

Een KB van 21 februari 2014 stemt het KB/WIB 1992 af op de recentste wijzigingen die de wetgever in het WIB 1992 aanbracht op het vlak van de bedrijfsvoorheffing. Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen.

Nacht- en ploegenarbeid: hogere vrijstelling van doorstorting BV
Werkgevers die werknemers tewerkstellen die nacht- of ploegenarbeid verrichten, en …


Administratieve rechtscolleges kunnen zelf schadevergoeding toekennen | 24.02.2014

Een partij die gelijk krijgt van de Raad van State of een ander federaal administratief rechtscollege zal voor de vergoeding van haar schade niet langer naar de gewone rechtbank moeten stappen. Het is de bedoeling dat de administratieve rechtscolleges zelf zullen kunnen beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen. Dat blijkt uit een grondwetswijziging in het kader van de Zesde Staatshervorming. Het gewijzigde artikel 144 geeft de wetgever de mogelijkheid om een dergelijke regeling uit te werken. En voor de Raad van State gebeurt dat al onmiddellijk.

Voor verzoekende of tussenkomende partij
Een verzoekende partij of tussenkomende partij die bij de Raad van State een nietigverklaring vordert van …


Hoofdverblijfplaats zelfstandige beter beschermd | 17.02.2014

Een zelfstandige kan voor de notaris verklaren dat de woning, waarin hij zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd, niet vatbaar is voor inbeslagname door schuldeisers. Een wet van 15 januari 2014 breidt de bescherming van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige nu uit tot de zelfstandigen in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na hun pensionering. De wet wijzigt de beschermingsprocedure en bepaalt de kost voor de bescherming. De nieuwe regels treden in werking op 13 februari 2014.

Zelfstandigen in bijberoep of actieve gepensioneerden
De bescherming van de hoofdverblijfplaats van zelfstandigen (niet-vatbaarheid voor beslag van …


Fairnesstax verrekenbaar met roerende voorheffing (art. 12 en 22 DB Fiscaal) | 10.02.2014

Bij binnenlandse vennootschappen is het eventuele overschot van de roerende voorheffing en van de voorafbetalingen verrekenbaar met de fairness-tax. Dat bevestigt de fiscale vereenvoudigingswet die in het Staatsblad van 31 december 2013 verscheen.

Ze vult daartoe artikel 304, § 2, 2de lid van het WIB 1992 aan met een verwijzing naar artikel 219ter WIB 1992 dat de berekeningsregels voor de …


Interestvoeten bij betalingsachterstand in handelstransacties voor 2013 en eerste jaarhelft 2014 | 05.02.2014

De minister van Financiën heeft de interestvoeten vastgelegd die in 2013 en tijdens het eerste semester van 2014 van toepassing zijn voor achterstallige betalingen bij handelstransacties.

Wettelijke interestvoeten eerste semester 2014
De interestvoeten die tijdens het eerste semester van 2014 (vanaf 1 januari 2014 tot 30 juni 2014) …


Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht in 2014 | 03.02.2014

De drempelbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan het indexcijfer. De geïndexeerde bedragen voor 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 23 december 2013.

Geïndexeerde bedragen
Onder bepaalde drempels is het loon maar beperkt, of zelfs helemaal niet vatbaar voor beslag of overdracht. De wettelijke …


Rijksregister bevat binnenkort informatie over afstamming en handelingsonbekwaamheid (art. 15-20 WAV) | 24.01.2014

Het Rijksregister bevat binnenkort informatie over de afstamming en de handelingsonbekwaamheid. Door deze gegevens te centraliseren wil de federale overheid de toepassing van andere wetgeving vereenvoudigen. Heel wat overheidsdiensten hebben de data immers snel nodig om bijvoorbeeld vergoedingen te betalen. De maatregel is vooral van belang op vlak van de ziekteverzekering, kinderbijslag, beroepsziekten, arbeidsongevallen en erfenissen.

Opname afstammingsgegevens
Van alle persoon die zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters, de vreemdelingenregisters, de registers in de …


Juridische waarde digitale handtekening via e-ID uitgeklaard (art. 21-23 WAV) | 13.01.2014

De elektronische handtekening die geplaatst wordt via een elektronische identiteitskaart is juridisch gelijk aan een handgeschreven handtekening. De accreditatie van de certificatiedienstverlener is hiervoor geen noodzakelijke voorwaarde. Omdat hierover onduidelijk bestond, wordt de accreditatievereiste in de wet op de bevolkingsregisters geschrapt.

De accreditatie van certificatiedienstverleners (maatschappijen die elektronische handtekeningen afleveren) is vrijwillig. Ze wordt afgeleverd door …


Kliksysteem waarborgt verworven rechten bij toepassing nieuwe opzeggingstermijnen | 06.01.2014

De wet van 26 december 2013 die het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden invoert, introduceert nieuwe opzeggingstermijnen in de arbeidsovereenkomstenwet. Die zullen gelden vanaf 1 januari 2014. Maar de opzeggingstermijn die men heeft opgebouwd tot 31 december 2013 gaat niet verloren. Want de nieuwe wet bevat een systeem dat de opgebouwde rechten ‘vastklikt’.

Kliksysteem
De wetgever introduceert een kliksysteem in de arbeidsovereenkomstenwet. Werknemers die al in dienst zijn op 1 januari 2014 bouwen vanaf …


Kapitaalvermindering | 03.01.2014

Indien de vermindering van het kapitaal gebeurt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers van wie de vordering is ontstaan voor de bekendmaking, binnen de 2 maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om een zekerheid te eisen voor:

de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen, en
de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een …


Rem op laattijdige betalingen door ondernemingen en overheden | 23.12.2013

Overheden en ondernemingen zijn een hogere verwijlinterest verschuldigd wanneer zij hun facturen te laat betalen. Dat staat in een wet van 22 november 2013. Die wet beperkt ook de toegelaten betalingstermijn voor overheidsorganen, en voert een maximale verificatietermijn in voor overheden én ondernemingen.

Voor leveringen, diensten én werken
Volgens de huidige regels moet een handelstransactie betaald worden binnen de 30 dagen, behalve als het contract …


Echtscheiding door onderlinge toestemming kan volledig schriftelijk | 16.12.2013

Tot nu moeten de echtgenoten die door onderlinge toestemming willen scheiden, samen en in persoon verschijnen voor de rechtbank. Dat verandert nu. Een volledig schriftelijke procedure behoort tot de mogelijkheden.

Echtscheiding onderlinge toestemming
Voortaan maakt de wetgever een onderscheid al naargelang hoelang de echtgenoten al gescheiden leven.
De …


| 09.12.2013

De Vlaamse overheid introduceert een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen. Bedoeling is vooral om de woonzekerheid van huurders met financiële problemen te verhogen.

Fonds
De tegemoetkoming is gebonden aan een aansluiting bij het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen. De verhuurder moet namelijk een …


Toestemming nodig voor opvallende markeringen op personenwagens | 05.12.2013

Vanaf 5 december 2013 kan de minister bevoegd voor Wegverkeer (of zijn afgevaardigde) toestemming geven om opvallende markeringen aan te brengen op personenwagens. Zij het alleen wanneer dat noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. In alle andere gevallen blijft het gebruik ervan op personenwagens strikt verboden, tenzij het gaat om prioritaire voertuigen. Voor bepaalde voertuigen zoals taxi’s is geen toestemming nodig. De federale regering voegt deze en een reeks andere nieuwigheden toe aan het Technisch Voertuigreglement. Ook de aangepaste remtest die sinds 1 oktober 2005 wordt toegepast op voertuigen van meer dan 3500 kg werd in het reglement opgenomen.

Toestemming vereist voor opvallende markeringen
De minister bevoegd voor Wegverkeer (of zijn afgevaardigde) kan opvallende markeringen voortaan …


Specifieke criteria voor beoordeling arbeidsrelaties bij vervoer van goederen en personen voor rekening van derden | 02.12.2013

Bij de kwalificatie van een arbeidsrelatie kan men in bepaalde sectoren een weerlegbaar wettelijk vermoeden inroepen. In de sectoren van het vervoer van goederen en personen voor rekening van derden kan die kwalificatie voortaan gebeuren op basis van specifieke criteria die vastgelegd worden bij KB.

Weerlegbaar vermoeden
De wetgever heeft de strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers opgevoerd. Met een wet van 25 augustus 2012 heeft …


Nieuw sociaal en fiscaal statuut voor gelegenheidsarbeid in de horeca | 27.11.2013

Een wet van 11 november 2013 legt de basis voor een nieuwe regeling voor gelegenheidswerknemers in de horeca. Een bijhorend KB van 12 november 2013 werkt een en ander verder uit.De regels werden eerder al toegelicht in de administratieve instructies van de RSZ. Maar de teksten zijn pas op 27 november 2013 in het Staatsblad verschenen. Ze treden dan ook retroactief in werking op 1 oktober 2013.

Nieuw statuut
Het bestaande statuut voor gelegenheidsarbeid in de horeca wordt geschrapt. De nieuwe regels die in de plaats komen, worden onder …


  Pagina 6 van 10 | Resultaten 101 - 120 | terug | verder

<< terug