Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Categorie:
Alimentatievoorschotten toegankelijker | 14.07.2014

Meer alimentatiegerechtigden kunnen via DAVO voorschotten krijgen op de onderhoudsgelden voor hun kinderen. De inkomensgrens wordt immers fors verhoogd. De voorschotaanvraag vereenvoudigt en de onderhoudsgerechtigde moet niet langer bijdragen in de werkingskosten van DAVO. Andere nieuwigheid is dat er een centraal bestand met beslissingen over onderhoudsuitkeringen komt.

Verhoogde inkomensgrens
De Dienst voor Alimentatievorderingen, kortweg DAVO, kan voorschotten toekennen wanneer de onderhoudsplichtige het …


| 07.07.2014

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en het activerend beleid bij herstructureringen worden afgestemd op de wet op het eenheidsstatuut. Het gaat meer bepaald om de verkorte opzeggingstermijn bij de toetreding tot SWT en de terugbetaling van de meerkost die gepaard gaat met een inschakelingsvergoeding.

Werkloosheid met bedrijfstoeslag
De wet op het eenheidsstatuut heeft nieuwe opzeggingstermijnen geïntroduceerd in de arbeidsovereenkomstenwet. Die …


Eenvormige waarderingsregels voor omzetting vruchtgebruik | 23.06.2014

Voor de waardering van het vruchtgebruik bestaan er verschillende methodes. De fiscus hanteert eigen waarderingsregels, die afwijken van het regime uit het Burgerlijk Wetboek. In het Burgerlijk Wetboek staat alleen dat de waarde van het vruchtgebruik moet berekend worden op de dag van de omzetting. En dat daarbij rekening moet worden gehouden met de waarde van de goederen, de verwachte opbrengst ervan, de schulden en de lasten die het goed eventueel bezwaren, en de verwachte levensduur van de vruchtgebruiker.

Die vage omschrijving leidt tot veel betwistingen. Vandaar dat de wetgever de omzettingsregels concreter maakt. Voortaan wordt het vruchtgebruik …


Boek XIV. ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming voor vrije beroepers’ in ‘Wetboek van economisch recht’ | 16.06.2014

De wet van 15 mei 2014 voegt een nieuwe bouwsteen toe aan het Wetboek van economisch recht (WER), nl. Boek XIV. "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep". Deze wet treedt in werking op 31 mei 2014.

Invoeging boek XIV
Het nieuwe boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" herneemt, …


Ouders kiezen achternaam kind | 09.06.2014

Ouders kunnen zelf de familienaam van hun kind bepalen. Ze kunnen kiezen voor de naam van de vader, de naam van de moeder of de dubbele naam. Kiezen ze niet of zijn ze het oneens, dan krijgt het kind de naam van de vader. Die vrije naamkeuze geldt voor kinderen die geboren zijn vanaf 1 juni 2014. Maar via een overgangsregeling is de naamkeuze ook mogelijk voor kinderen die vroeger zijn geboren.

Gelijktijdige vaststelling afstamming
Wanneer de afstamming van vaderszijde en van moederszijde gelijktijdig vaststaat, kiezen de ouders zelf welke …


Geen overheidsopdracht voor ondernemer die illegalen aan het werk zette | 03.06.2014

De federale wetgever sluit werkgevers die illegale werknemers tewerk stelden, uit van deelneming aan overheidsopdrachten.

De wet op de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren garandeert dat iedereen in dezelfde mate recht heeft op toegang tot een overheidsopdracht. …


Fiscus stuurt belastingplichtigen uitnodiging om info over buitenlandse rekeningen te melden aan Centraal aanspreekpunt (art. 175–177 en art. 202 DB) | 26.05.2014

De FOD Financiën zal de belastingplichtigen met buitenlandse rekeningen een uitnodiging sturen om de vereiste info over deze rekeningen te melden aan het Centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België. Het gaat hier om de info over de buitenlandse rekeningen die ze hebben aangegeven in hun PB-aangifte voor de aanslagjaren 2012, 2013 en 2014. De belastingplichtigen kunnen de gegevens ten vroegste vanaf 1 november 2014 melden aan het CAP.

Buitenlandse rekeningen: ook andere info indienen met PB-aangifte
Belastingplichtigen moeten sinds het aanslagjaar 2012 in hun aangifte in de …


Wetgever verduidelijkt regels voor vereffening en ontbinding in één akte (art. 108 DB Justitie) | 22.05.2014

De meest recente diversebepalingenwet verfijnt de voorwaarden waaraan aandeelhouders of vennoten moet voldoen als zij in één enkele akte willen overgaan tot de ontbinding en onmiddellijke afsluiting van de vereffening van hun vennootschap.

Het Wetboek van Vennootschappen laat ‘ééndagsvereffeningen’ toe als aan 5 voorwaarden wordt voldaan:
1)
er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2)
er …


Sociale dumping wordt zwaarder bestraft (art. 222 DBJ) | 19.05.2014

Sociale dumping wordt veel harder aangepakt. De wetgever viseert inbreuken op de loonbetalingsplicht die gepleegd worden in samenloop met andere specifieke inbreuken zoals onwettelijke inhoudingen op het loon. Daartoe wordt het Sociaal Strafwetboek aangepast.

Sociale dumping
De strijd tegen de frauduleuze detachering van EU-werknemers — de zogenaamde sociale dumping — is een prioriteit van de regering. …


Voortaan recht van opstal óp, boven en onder de grond (art. 124-127 DB Justitie) | 16.05.2014

De wetgever maakt het in de ‘wet houdende diverse bepalingen inzake justitie’ mogelijk om een recht van opstal te vestigen bóven of ónder andermans grond, en niet alleen óp die grond, zoals tot nu in de wet stond. Het opstalrecht kan voortaan uitgeoefend worden door élke titularis van een onroerend zakelijk recht; weliswaar binnen de grenzen van dat recht.

Het recht van opstal is voortaan het tijdelijk zakelijk recht om gebouwen, werken of beplantingen, geheel of gedeeltelijk, óp, bóven of ónder


Federale staat en gewesten sluiten samenwerkingsakkoord over fiscale invorderingsbijstand | 12.05.2014

De Federale Staat en het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben op 26 februari 2014 een akkoord gesloten dat hun samenwerking regelt in het kader van de ‘richtlijn wederzijdse invorderingsbijstand’ en de ‘gemengde bilaterale en multilaterale verdragen’.

Richtlijn wederzijdse invorderingsbijstand
De richtlijn wederzijdse invorderingsbijstand van 16 maart 2010 heeft onder meer het toepassingsgebied …


Taaldecreet wordt versoepeld onder druk van Europa | 05.05.2014

Het Vlaamse taaldecreet dat het gebruik van talen bij sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers regelt, wordt afgestemd op de Europese rechtspraak. De individuele arbeidsovereenkomst kan voortaan ook worden opgemaakt in een officiële Europese taal die alle partijen begrijpen.

Europees Hof van Justitie
Het Vlaamse taaldecreet van 19 juli 1973 bevat voorschriften voor het taalgebruik bij ‘sociale betrekkingen’ tussen …


Voorschriften voor brandpreventie opgenomen in Welzijnscodex | 05.05.2014

Minister van Werk Monica De Coninck heeft een koninklijk besluit gepubliceerd over de brandpreventie op de arbeidsplaatsen. Bedoeling is om een rits bepalingen uit het ARAB te moderniseren en over te hevelen naar de Welzijnscodex.

Welzijnscodex
Zoals bekend, wordt het ARAB, het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, geleidelijk aan en onder invloed van Europese …


Financiële diensten krijgen eigen regels voor consumentenbescherming | 30.04.2014

Een KB van 23 maart 2014 bevat specifieke regels voor het aanbieden van bepaalde categorieën van financiële diensten, die afwijken van de regels van Boek VI. ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ van het Wetboek van Economisch Recht (WER).

Prijsaanduiding financiële diensten
Het Wetboek van Economisch Recht (art. VI.3, § 2) legt aan elke onderneming die aan de consument homogene …


Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek krijgt basis in Wetboek van Strafvordering | 28.04.2014

De wetgever wil de invordering van geldboetes en verbeurdverklaringen verbeteren en voert daarom een nieuw type onderzoek in: het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO). Hierdoor krijgt het openbaar ministerie de mogelijkheid om het vermogen van een veroordeelde, die zich bewust onttrekt aan zijn betalingsverplichtingen, actief op te sporen en in beslag te nemen. Naast de klassieke onderzoeksmethoden kunnen daarbij ook bijzondere opsporingsmethoden worden ingezet.

De procedure krijgt een wettelijke basis in het wetboek van Strafvordering via 2 wetten van 11 februari 2014. De bepalingen gelden vanaf 18 april …


Aangifteplicht juridische constructies: lijst met rechtsvormen waarop geen of een minimale belasting wordt geheven | 22.04.2014

Steeds meer belastingplichtigen dragen vermogen over aan trusts, buitenlandse stichtingen en andere juridische constructies (bv. Liechtensteinse Anstalt) waar ofwel geen belasting ofwel een minimale belasting wordt geheven. De fiscus is in de meeste gevallen niet op de hoogte van de betrokkenheid van de (Belgische) belastingplichtige.

Zich verschuilen achter een juridische constructie is moeilijker geworden. Vanaf het aanslagjaar 2014 is elke belastingplichtige immers verplicht om …


| 16.04.2014


Hervorming
Vanaf 1 april 2014 zijn er nog twaalf gerechtelijke arrondissementen: Antwerpen, Limburg, Waals-Brabant, Brussel, Leuven, Oost-Vlaanderen …


Nummerplaat bromfietsen verplicht vanaf 31 maart | 14.04.2014

Vanaf 31 maart 2014 moeten bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen. Het gaat zowel om nieuwe als reeds ingeschreven voertuigen. Zonder nummerplaat mogen ze niet meer op de openbare weg komen. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor elektrische rolstoelen. De wijziging komt er om overtredingen makkelijker te kunnen verbaliseren.

Volgens het KB op de inschrijving van voertuigen mogen voertuigen pas in het verkeer worden gebracht wanneer ze ingeschreven zijn en de nummerplaat …


Inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen | 07.04.2014

Sinds vorig jaar kunnen gepensioneerden in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet voldaan, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Dit jaar is dat voor het eerst gebeurd.

Voor de overheidssector werden de jaarbedragen eerder al bekendgemaakt. Een ministerieel besluit van 6 maart 2014 doet nu hetzelfde voor het …


Federale overheid bepaalt welke kosten energieleverancier mag doorrekenen | 31.03.2014

Het is aan de federale overheid, en dus niet aan het Vlaams Gewest, om te bepalen welke kosten de energieleveranciers maximaal mogen doorrekenen aan hun klanten. Op vraag van de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (Febeg) vernietigt het Grondwettelijk Hof artikel 11 van het Vlaams decreet van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie, dat een kostenplafond oplegt. In november van vorig jaar schrapte het Hof al een gelijkaardige bepaling uit een decreet van 13 juli 2012.

Kostenplafond
De hele discussie draait rond artikel 7.1.15 van het Energiedecreet. Dat artikel werd ingevoerd door artikel 13 van een Vlaams decreet …


  Pagina 5 van 10 | Resultaten 81 - 100 | terug | verder

<< terug