Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Categorie:
Afstammingregels meemoeders conform nieuwe regels voor naamsoverdracht | 09.01.2015

De wet die de vaststelling van de afstamming van de meemoeder heeft geregeld, wordt afgestemd op de nieuwe regeling voor naamsoverdracht. De overgangsregeling bij naamsoverdracht wordt uitgebreid, het internationaal privaatrecht heeft voortaan regels voor gevallen waarin er een meemoeder is, en de mogelijkheden om het vaderschap te betwisten worden uitgebreid.

Achternaam kiezen
Wanneer de afstamming aan vaderszijde en aan moederszijde gelijktijdig vaststaat, kunnen de ouders zelf kiezen welke achternaam ze …


Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht in 2015 | 05.01.2015

De drempelbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht worden elk jaar geïndexeerd. De bedragen voor 2015 zijn op 24 december in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Onder bepaalde drempels is het loon maar beperkt, of zelfs helemaal niet vatbaar voor beslag of overdracht. De wettelijke bedragen uit het …


Btw-KB’s afgestemd op recente btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen | 15.12.2014

Kleine ondernemingen met een in België gerealiseerde jaaromzet van niet meer dan 15.000 euro, kunnen sinds 1 april 2014 genieten van een btw-vrijstelling voor de leveringen van goederen en diensten die ze verrichten. Een KB van 27 november 2014 stemt de Btw-KB’s nrs. 1, 2, 22, 23 en 56 af op deze vrijstelling.

Wij tekenden de wijzigingen in deze Btw-KB’s voor u op. 
Btw-KB nr. 1: boekhouding
Belastingplichtigen die genieten van de forfaitaire regeling voor …


Overheidspensioen: Grondwettelijk Hof werkt discriminatie weg bij cumulatie met beroepsinkomsten | 08.12.2014

Bijverdienen is vorig jaar gemakkelijker geworden voor gepensioneerden bij de overheid. Onder andere via een voordelige cumulatieregeling voor wie ‘om een andere reden dan lichamelijke ongeschiktheid’ vóór de leeftijd van 65 jaar ambtshalve op rust is gesteld. Die uitsluiting van personen die wegens lichamelijke ongeschiktheid op rust zijn gesteld, wordt vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

Bijverdienen
Een onbeperkte cumulatie van een pensioen met een beroepsinkomen is mogelijk voor wie 65 jaar is en een loopbaan van 42 jaar heeft. …


Federaal klokkenluidersstatuut: ‘vertrouwenspersoon integriteit’ is aanspreekpunt | 17.11.2014

Federale ambtenaren die wantoestanden in de administraties aankaarten, kunnen dankzij het klokkenluidersstatuut rekenen op extra bescherming tegen represailles. Ze kunnen terecht bij het ‘Centraal Meldpunt voor Veronderstelde Integriteitsschendingen’

De wet die de regeling uitwerkt, is al in werking getreden op 4 april van dit jaar. Maar één en andere moest nog verder worden uitgewerkt bij KB, en …


Vanaf 2015 onmiddellijke inning van 450 euro voor verkeersovertredingen van vierde graad | 27.10.2014

De onmiddellijke inning voor verkeersovertredingen van vierde graad stijgt vanaf 1 januari 2015 tot 450 euro. Dat is gevoelig meer dan de huidige sanctie van 330 euro. Bedoeling is om zware verkeersovertreders uit het buitenland strenger te bestraffen.

Personen met een vaste woonplaats of verblijfplaats in ons land kunnen immers geen onmiddellijke inning voor een overtreding van vierde graad. Deze …


Eén dag voortgezette beroepsopleiding per werknemer per jaar | 13.10.2014

Vanaf 1 januari 2015 moeten sectorale cao’s over vormingsinspanningen voorzien in minimaal het equivalent van één dag voortgezette beroepsopleiding per werknemer per jaar.

Bijkomende verplichting
De relancewet van 15 mei 2014 heeft de bijkomende verplichting rond vorming en opleiding ingevoerd. De wetgever beklemtoont …


Pictogram voor afronding kasticket tot op 5 eurocent | 06.10.2014

Ondernemingen en vrije beroepers mogen vanaf 1 oktober 2014 het totaal bedrag dat de consument hen moet betalen, afronden tot op 5 eurocent. De afronding geldt enkel voor betalingen in cash, niet voor elektronische betalingen. Ze laten de consument weten dat ze cashbetalingen afronden door een goed zichtbaar pictogram aan te brengen. Het model van dat pictogram zit als bijlage bij het KB van 22 september 2014.

Afrondingsregels
Binnenkort zullen er waarschijnlijk minder muntjes van 1 en 2 eurocent in de Belgische portemonnees zitten. Vanaf 1 oktober 2014 …


Grondwettelijk Hof vernietigt fiscale regularisatie van ontdoken successie- en registratierechten | 29.09.2014

Grondwettelijk Hof vernietigt fiscale regularisatie van ontdoken successie- en registratierechten

Volgens het Hof is de federale wetgever niet bevoegd om de regularisatie van ontdoken successie- en registratierechten te regelen. Het zijn immers de …


Wetgeving over ‘intellectuele eigendom’ gebundeld in Wetboek van Economisch Recht | 22.09.2014

De wet van 19 april 2014 heeft een boek XI “Intellectuele eigendom” toegevoegd aan het ‘Wetboek van Economisch Recht’ (WER). Deze wet voegt ook de bepalingen die eigen zijn aan boek XI, toe aan de boeken I, XV en XVII van het WER. De wet van 19 april 2014 treedt in werking op 1 januari 2015.

Codificatie
Het nieuwe boek XI ‘Intellectuele eigendom’ bevat de bepalingen over uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, …


Interestvoeten bij betalingsachterstand in handelstransacties voor tweede jaarhelft 2014 | 17.09.2014

Uittredend minister van Financiën, Koen Geens, heeft de interestvoeten vastgelegd die tijdens het tweede semester van 2014 van toepassing zijn voor achterstallige betalingen bij handelstransacties.

Wettelijke interestvoeten tweede semester 2014
De interestvoeten die vanaf 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014 van toepassing zijn voor …


Minderjarigen krijgen informatie over hoorrecht bij familiale geschillen | 15.09.2014

Wanneer de familierechtbank een geschil behandelt dat een minderjarige rechtstreeks aanbelangt, heeft die het recht om gehoord te worden. De rechter licht hem daarover in. En dat doet hij met een specifiek informatieformulier.

Hoorrecht
Elke minderjarige heeft het recht om gehoord te worden door de familierechter in zaken die hem aanbelangen. En dit op het vlak van de …


Fiscus werkt belastingvermindering voor giften verder uit | 08.09.2014

De wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen schrapte de belastingaftrek voor giften aan erkende instellingen uit het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992). De belastingaftrek werd vervangen door een belastingvermindering. Maar de uitvoeringsbepalingen werden niet mee aangepast. Een koninklijk besluit van 4 augustus 2014 zorgt nu voor de broodnodige afstemming.

Van belastingaftrek naar belastingvermindering
Het nieuwe KB schrapt alle bestaande uitvoeringsbepalingen op de ‘Instellingen die giften ontvangen’ …


Vanaf 1 september pak meer informatie over rechts(on)bekwaamheid in bevolkings- en vreemdelingenregisters | 01.09.2014

Vanaf 1 september 2014 zullen de bevolkings- en vreemdelingenregisters heel wat meer informatie bewaren over de rechtsbekwaamheid van meerderjarigen en de rechtsonbekwaamheid van minderjarigen.

Een eenvoudige melding van ‘de akten en beslissingen m.b.t. de bekwaamheid en onbekwaamheid’ volstaat niet meer. Er moet nu duidelijk worden …


Wetgeving jaarlijkse vakantie lichtjes aangepast en verduidelijkt (art. 30 – 31 DB sociale zekerheid) | 25.08.2014

De wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid brengt een aantal verduidelijkingen en kleine aanpassingen aan in de wetgeving rond jaarlijkse vakantie.

Aanvullende vakantie: verduidelijking van de begrippen
Bij de invoering van de zgn. “aanvullende vakantie” (of ook Europese vakantie) is in de …


Nieuwe wetgeving goederen- en reizigersvervoer treedt in werking op 1 september | 18.08.2014

Op 1 september 2014 wordt de nieuwe wetgeving voor goederen- en reizigersvervoer van kracht. Het wordt dan een pak moeilijker om als wegvervoersonderneming aan de slag te kunnen. Hoewel de vergunningsprocedure eenvoudiger wordt, zijn de vestigingsvereisten en de voorwaarden van betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en financiële draagkracht gevoelig aangescherpt. Er komt ook een nieuw controlebeleid met strengere straffen.

De wijzigingen maken deel uit van het zogenaamde Wegvervoerpakket 2013. De drie wetten van 15 juli 2013 krijgen vandaag uitvoering met 2 KB’s en 2 …


Melding op Kids-ID moet internationale parentale ontvoering verhinderen | 11.08.2014

Ouders die niet willen dat hun kind zonder hun toestemming naar een land buiten het Schengengebied reist, kunnen dit binnenkort laten melden op de Kids-ID. Het gaat om een nieuwe maatregel in strijd tegen internationale parentale ontvoeringen. De extra melding moet de identiteitscontrole aan de grens vereenvoudigen.

De wetgever koos voor deze piste omdat het niet volstaat de daders nóg strengere straffen op te leggen. Artikel 432 van het Strafwetboek voorziet …


Rijverbod bij niet tijdig inleveren rijbewijs toch nog mogelijk in 2014 | 04.08.2014

Rechters zullen tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015 alsnog rijverboden kunnen opleggen aan personen die hun rijbewijs niet tijdig inleveren na een eerder rijverbod. Via een KB van 21 juli 2014 zijn de eerdere fouten bij de uitvoering van de wet van 9 maart 2014 rechtgezet.

Europa wil het aantal verkeersdoden tegen 2020 doen dalen tot maximum 420. Om dat te bereiken, werden via de wet van 9 maart 2014 heel wat …


Eind 2014 geen hondentatoeages meer, wel online-registratie in databank | 28.07.2014

Vanaf 29 december 2014 moet iedere hond een microchip krijgen. En dat voor ze 8 weken oud zijn. Identificeren via een tatoeage is dan niet meer toegestaan. Daarnaast wordt de registratieprocedure geïnformatiseerd: dierenartsen zullen gechipte honden online kunnen registeren in een nationale databank bij de FOD Volksgezondheid. Dit moet het aantal fouten bij de gegevensinput verkleinen.

Identificatie alleen nog door microchip
Sinds 1 september 1998 moet iedere hond in ons land geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Vanaf 29 december …


Legitimatiebewijs voor sociaal inspecteurs | 21.07.2014

Het Sociaal Strafwetboek schrijft voor dat sociaal inspecteurs een legitimatiebewijs moeten kunnen voorleggen wanneer ze hun ambt uitoefenen. Hoe dat bewijs eruit ziet, blijkt nu uit een uitvoeringsbesluit van 15 mei 2014.

Inspectiediensten
Het nieuwe KB bepaalt dat elke federale inspectiedienst een legitimatiebewijs (model) moet afleveren aan zijn sociaal inspecteurs. …


  Pagina 4 van 10 | Resultaten 61 - 80 | terug | verder

<< terug