Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Categorie:
Maximale werkgeverstussenkomst per maaltijdcheque stijgt met 1 euro | 20.08.2015

De maximale tussenkomst van de werkgever in het bedrag van de maaltijdcheque wordt op 1 januari 2016 opgetrokken tot 6,91 euro per maaltijdcheque.

Kleine marge voor 2016
Een wet 28 april 2015 legt de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling – dat is de ‘loonnorm’ – vast voor 2015 en 2016: …


Kaaimantaks voor buitenlandse constructies sinds 1 januari 2015 (art. 38-47 PW2) | 17.08.2015

De Programmawet van 10 augustus 2015 heeft de kaaimantaks (doorkijkbelasting) ingevoerd. Daardoor worden inkomsten van buitenlandse juridische constructies (incl. vennootschappen die niet belast worden aan een tarief van minimum 15%) sinds 1 januari 2015 rechtstreeks belast in hoofde van de oprichter, zijn erfgenamen, derde begunstigden of aandeelhouders. Ook de dividenden en liquidatieboni die deze vennootschappen uitkeren aan Belgische begunstigden zijn belastbaar. De Programmawet voegt ook twee nieuwe antimisbruikbepalingen toe aan het WIB 1992.

Juridische constructies
De kaaimantaks (en de aangifteplicht) is van toepassing op inkomsten die zijn verkregen, toegekend of betaalbaar gesteld …


Nieuwe regels voor re-integratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen | 03.08.2015

Vanaf 1 juli gelden nieuwe regels voor de socioprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikte zelfstandigen. Die regels worden ingeschreven in het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen. Het gaat om een tweeledig systeem voor toegelaten activiteiten.

Tweeledig systeem
1/ De staat van arbeidsongeschiktheid wordt geacht behouden te blijven tijdens het tijdvak waarin de gerechtigde, na de …


Socialeverkiezingenwet verschenen | 27.07.2015

De sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd tussen 9 en 22 mei 2016 na een strenge procedure van 150 dagen die strikt moet worden gevolgd.

De wet van 2 juni tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende …


| 15.06.2015

Het model van het aangifteformulier in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) verscheen in het Staatsblad van 29 mei 2015. De nieuwe aangifte heeft betrekking op de boekjaren die op 31 december 2014 of in 2015 vóór 31 december zijn afgesloten.

De Ven.B.-aangifte voor het aj. 2015 verschilt op enkele punten van deze van vorig jaar.

 

Verplichte indiening via Biztax
Wie namens een …


Centraal meldpunt voor wie geen commerciële telefoontjes wil | 08.06.2015

Er komt één centraal meldpunt waar telefoonabonnees terecht kunnen wanneer ze geen direct marketingtelefoontjes meer willen krijgen. Op die manier ontstaat er een unieke databank. Een nieuw besluit legt de voorwaarden vast waaraan dit centrale meldpunt moet voldoen. En het verplicht alle telefoonoperatoren om er bij aan te sluiten.

Erkenning centraal meldpunt
Er komt een uniek gegevensbestand met alle telefoonnummers van telefoonabonnee’s die geen direct marketingoproepen …


Maximale werkgeverstussenkomst per maaltijdcheque stijgt met 1 euro | 01.06.2015

De maximale tussenkomst van de werkgever in het bedrag van de maaltijdcheque wordt op 1 januari 2016 opgetrokken tot 6,91 euro per maaltijdcheque.

Kleine marge voor 2016
Een wet 28 april 2015 legt de maximale marge voor de loonkostenontwikkeling – dat is de ‘loonnorm’ – vast voor 2015 en 2016: …


‘Aangifte BNI-vennootschappen, verenigingen’ aj. 2015 in het Staatsblad | 29.05.2015

Het modelformulier van de ‘aangifte in de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.)’ voor het aanslagjaar 2015 verscheen in het Staatsblad van 29 mei 2015. De nieuwe BNI/venn.-aangifte heeft betrekking op de boekjaren die op 31 december 2014 of in 2015 vóór 31 december zijn afgesloten.

Wie namens een vennootschap of vereniging de BNI/venn.-aangifte moet indienen, moet daarvoor vanaf het aanslagjaar 2015 verplicht de …


Europese rijbewijscode voor alcoholslot | 11.05.2015

Chauffeurs die op bevel van de rechter alleen nog mogen rijden met een voertuig uitgerust met een alcoholslot, krijgen binnenkort code 69 op hun rijbewijs. Europa voert deze geharmoniseerde rijbewijscode in om lidstaten beter bekend te maken met het alcoholslot. De Europese Commissie wil immers dat de lidstaten meer en vaker voor deze optie kiezen om rijden onder invloed tegen te gaan.

Momenteel gebruiken heel wat lidstaten een nationale rijbewijscode voor het alcoholslot. Maar die code geldt alleen op nationaal grondgebied. Terwijl …


Regels voor arbeidsongevallen afgestemd op nieuw statuut huispersoneel | 04.05.2015

In haar verdrag nr. 189 bepaalt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) dat huispersoneel en dienstboden dezelfde basisrechten en bescherming in de sociale zekerheid moeten krijgen als andere werknemers. De lidstaten moeten maatregelen nemen en daarom heeft ons land het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet op 1 oktober 2014 aangepast. De regels voor arbeidsongevallen worden nu afgestemd op die nieuwe situatie.

Occasionele arbeid
Het uitvoeringsbesluit bij de RSZ-wet voorziet in een vrijstellingsregime voor occasionele arbeid. Die uitzondering is blijven …


Erkenningsvoorwaarden voor coöperatieve vennootschappen gewijzigd | 27.04.2015

Een KB van 24 maart 2015 wijzigt de voorwaarden waaraan coöperatieve vennootschappen en nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen moeten voldoen om erkend te worden door de minister van Economie. De nieuwe erkenningsvoorwaarden gelden vanaf 31 mei 2015.

Aanvraag tot erkenning
De nationale groeperingen die representatief zijn voor de coöperatieve vennootschappen, en de al dan niet bij een nationale …


Uitzonderingen op privacywet mogelijk bij sociale inspectie | 30.03.2015

Sociale inspecteurs worden vrijgesteld van de verplichting om kennis te geven, inzage te verlenen en verbeteringen aan te brengen in de persoonsgegevens die ze voor de uitoefening van hun opdrachten van bestuurlijke politie verzamelen.

Privacywet biedt garanties
De privacywet van 8 december 1992 biedt garanties bij de verwerking van persoonsgegevens. Zo garandeert de wetgever onder …


Ouderschapsverlof: Op welke punten wordt CAO nr. 64 aangepast? | 09.03.2015

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft op 24 februari de CAO nr. 64bis afgesloten. Die stemt de CAO nr. 64 over de instelling van het recht op ouderschapsverlof af op de herziene Europese raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof.

Uitgebreid tot 4 maanden
De herziene Europese raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof werd uitgevoerd in richtlijn nr. 2010/18, die gedeeltelijk …


Zelfstandigenpensioen: inkomensgrenzen voor gepensioneerden die bijverdienen | 02.03.2015

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daartoe niet vervuld, dan gelden er wel nog inkomensgrenzen. Die bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Een ministerieel besluit van 11 december 2014 bevat de bedragen die sinds 1 januari 2015 gelden voor het werknemerspensioen. En een ministerieel …


Zelfstandigenpensioen: laatste kwartalen van jaar waarin pensioen ingaat, tellen mee | 23.02.2015

Het rustpensioen voor zelfstandigen wordt bepaald op basis van de loopbaan, de bedrijfsinkomsten en de gezinstoestand. Voor loopbaanjaren vóór 1984 wordt het pensioen berekend op een forfaitair bedrijfsjaarinkomen. Voor loopbaanjaren na 1983 hanteert men de werkelijke, geherwaardeerde bedrijfsinkomsten. Er geldt een plafond.

Voor de gelijkgestelde periodes gelden fictieve inkomsten. Het jaarlijks bedrag van die fictieve inkomsten hangt af van de aard van de gelijkstelling …


Regels voor gepensioneerden die bijverdienen verder versoepeld | 09.02.2015

Gepensioneerden die 65 jaar zijn, mogen voortaan onbeperkt bijverdienen. Onbeperkt bijverdienen wordt ook mogelijk voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn, maar een loopbaan bewijzen van 45 jaar. Het gaat om de uitvoering van een maatregel uit het regeerakkoord.

Versoepeling
De mogelijkheid om onbeperkt bij te verdienen, wordt uitgebreid. De versoepeling wordt tegelijk ingeschreven in het algemeen reglement …


Strengere regels voor werkloosheid met bedrijfstoeslag | 02.02.2015

Het regeerakkoord bepaalt dat er bijkomende stappen nodig zijn om het verlaten van de arbeidsmarkt te vertragen. Bedoeling is om de inspanningen van de vorige regering voort te zetten en het gebruik van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te verminderen.

Daarom wordt het KB dat dit stelsel regelt, aangepast vanaf 1 januari 2015. Maar het wijzigings-KB bevat heel wat overgangsbepalingen. 
Algemeen …


Grondwettelijk Hof vernietigt inperking certificaten voor groenestroominstallaties van voor 2013 | 26.01.2015

Het Grondwettelijk Hof oordeelt in een arrest van 4 december 2014 dat een later decreet, de datum waarop een investering in het verleden werd uitgevoerd, niet mag aangrijpen om meer of minder groenestroomcertificaten toe te kennen aan de nietsvermoedende groenestroomproducent.

Bandingfactor voor nieuwe installaties
Het decreet van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie (DB Energie) heeft in 2013 een regime …


Btw op elektronische diensten moet betaald worden in het land van de koper | 19.01.2015

Sinds 1 januari 2015 verplicht Europa dat er op alle telecommunicatie-, radio-, televisie- en elektronische diensten aan particulieren btw wordt betaald in het land van de koper. De programmawet van 19 december 2015 zet de Europese regels hierover om in Belgisch recht en voegt ze toe aan ons Btw-wetboek.

Omzetting Europese regels
De programmawet van 19 december 2014 (art. 64 tot en met art. 80) zet artikel 5 van richtlijn 2008/8/EG om in Belgisch …


Pensioenbonus dooft uit | 12.01.2015

De pensioenbonus wordt afgeschaft en dooft uit vanaf 1 januari 2015.

De bestaande regels blijven van kracht, maar voor de pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2015 zullen ze enkel van toepassing zijn wanneer …  Pagina 3 van 10 | Resultaten 41 - 60 | terug | verder

<< terug