Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Categorie:
Versterkte pensioenbonus voor werknemers | 18.11.2013

De programmawet van 28 juni 2013 heeft de pensioenbonus voor werknemers versterkt. Nu omschrijft een uitvoeringsbesluit hoe die bonus er in de praktijk zal uitzien.

Pensioenbonus
Het Generatiepact wil mensen langer aan de slag houden. Die intentie werd onder andere vertaald in een pensioenbonus: een extraatje …


Onregelmatig verkregen bewijs niet noodzakelijk nietig | 11.11.2013

Onregelmatig verkregen bewijs in een strafzaak is niet noodzakelijk nietig. Slechts in drie gevallen zal er sprake zijn van nietigheid. In alle andere gevallen kan het bewijsmateriaal verder gebruikt worden. Met die regel verankert het parlement de sinds 2003 bestaande Antigoon-rechtspraak van het Hof van Cassatie in onze wetgeving.

Nietig
Er zijn drie gevallen waarin onregelmatig verkregen bewijs nietig is en dus niet meer kan gebruikt worden.
Dat is het geval als de wetgever …


Zorg in buitenland terugbetaald | 04.11.2013

Landgenoten die naar een ander land van de Europese Unie of naar IJsland, Liechtenstein of Noorwegen trekken voor medische zorg, kunnen de verstrekkingen terugbetaald krijgen. Het terugbetaalde bedrag komt overeen met het bedrag dat de ziekteverzekering zou betalen voor zorg die in België wordt toegediend.

Grensoverschrijdende gezondheidszorg
Om te kunnen rekenen op een tegemoetkoming voor geneeskundige verstrekkingen, moeten die in principe in België …


Afschaffing verlaagde minimumlonen algemeen verbindend | 28.10.2013

De minimumlonen worden traditioneel vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten van de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de paritaire comités. De belangrijkste cao’s zijn de CAO nr. 43 en de CAO nr. 50.

Maar de bestaande regeling werd op 1 april 2013 gewijzigd. Op dat moment werden de verlaagde (degressieve percentages) gemiddelde …


Uitvoeringsbesluit omschrijft bewaarplicht voor telecomgegevens | 21.10.2013

Internetproviders en operatoren van vaste en mobiele telefonie moeten verkeersgegevens, locatiegegevens en identificatiegegevens gedurende 12 maanden bewaren. Een uitvoerings-KB somt die gegevens nu op.

Omzetting
De telecomwet voorziet al langer dat telecomoperatoren verplicht kunnen worden om bepaalde gegevens te bewaren. Maar het wettelijk kader …


Schijnrelaties strenger aangepakt | 14.10.2013

België voert zijn strijd tegen het schijnhuwelijk verder op. Er komen strengere straffen. En ook wie wettelijk gaat samenwonen enkel en alleen om een verblijfstitel te krijgen, wordt voortaan bestraft. Andere nieuwigheid is dat de strafrechter het huwelijk of de wettelijke samenwoning kan vernietigen als hij een veroordeling uitspreekt wegens een schijnrelatie. Een aparte procedure voor de burgerlijke rechter is niet meer nodig. En er komt een verplichte gegevensuitwisseling tussen burgerlijke stand en Dienst Vreemdelingenzaken.

Schijn-wettelijke samenwoning en gedwongen wettelijke samenwoning
De wetgever pakt nu ook de schijn-wettelijke samenwoning en de gedwongen …


Grondwettelijk Hof tempert strengere regels voor gezinshereniging | 10.10.2013

De wet op de gezinshereniging van 8 juli 2011 heeft de procedure van gezinshereniging strenger gemaakt door er onder andere striktere voorwaarden op het vlak van huisvesting en inkomen aan te koppelen.

De strengere regels zijn in werking getreden op 22 september 2011. Maar een paar aanpassingen die toen doorgevoerd werden binnen de Vreemdelingenwet …


Eigendomsvoorbehoud volwaardig zekerheidsrecht België | 07.10.2013

Het eigendomsvoorbehoud van de onbetaalde verkoper verhuist van de Faillissementswet naar het Burgerlijk Wetboek. Daarmee wordt het eigendomsvoorbehoud ook bij andere insolventiegevallen erkend.

Eigendomsvoorbehoud
Een verkoper kan bedingen dat de eigendomsoverdracht wordt opgeschort tot de volledige betaling van de prijs. Roerende goederen …


Echtscheiding door onderlinge toestemming kan volledig schriftelijk | 27.09.2013

Tot nu moeten de echtgenoten die door onderlinge toestemming willen scheiden, samen en in persoon verschijnen voor de rechtbank. Dat verandert nu. Een volledig schriftelijke procedure behoort tot de mogelijkheden.

Echtscheiding onderlinge toestemming
Voortaan maakt de wetgever een onderscheid al naargelang hoelang de echtgenoten al gescheiden leven.
De …


Retentierecht in Burgerlijk Wetboek | 20.09.2013

Er komt in het Burgerlijk Wetboek een algemene regeling voor het retentierecht. De aard en de gevolgen ervan worden duidelijk omschreven.

Retentierecht
Het retentierecht geeft aan de schuldeiser het recht om de teruggave van een goed op te schorten. Het gaat om een goed dat hij van …


Grondwettelijk Hof versterkt onafhankelijkheid van energieregulator | 13.09.2013

In een lijvig arrest van 7 augustus 2013 vernietigen de raadsheren van het Grondwettelijk Hof diverse bepalingen van de Elektriciteitswet, de Gaswet en een wijzigingswet van 8 januari 2012 over de verdere liberalisering van de energiemarkt.

Het gaat telkens om artikels of onderdelen van artikels die de onafhankelijkheid van de federale Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en …


Wetgeving op de continuïteit van ondernemingen bijgestuurd | 07.09.2013

De wet van 27 mei 2013 wijzigt verschillende wetten op het vlak van de continuïteit van ondernemingen. Deze wijzigingen moeten zorgen voor een betere preventie en opsporing van ondernemingen in moeilijkheden.

Gerechtelijke reorganisatie i.p.v. gerechtelijk akkoord
Ondernemingen in moeilijkheden kregen met de ‘wet van 31 januari 2009 betreffende de …


Antiwitwasreglement voor vastgoedmakelaars | 30.08.2013

De federale overheid heeft het Antiwitwasreglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) bij koninklijk besluit bekrachtigd. Het reglement treedt op 1 september in werking. 9 maanden later moeten alle vastgoedmakelaars een volwaardig cliëntacceptatiebeleid uitgebouwd hebben en moeten zij alle cliënten waarmee zij nu al een zakelijke relatie hebben, geïdentificeerd hebben en hun identiteit geverifieerd hebben.

Identificatie van de cliënt
Vastgoedmakelaars moeten hun cliënten én de lasthebbers van die cliënten identificeren, en hun identiteit verifiëren. …


Nationale Bank vanaf 1 september 2013 geen centrale depositaris meer van protesten | 21.08.2013

Vanaf 1 september 2013 treedt de Nationale Bank van België (NBB) niet meer op als centrale depositaris van protesten. Protesten over handelswissels moet vanaf dan ook niet meer geregistreerd worden. Een KB van 17 augustus 2013 voorziet in de nodige overgangsbepalingen.

Centrale depositaris stopt ermee
De protesten wegens niet-betaling van wisselbrieven en orderbriefjes, die in de Verrekeningskamer worden aangeboden …


Minimumbelasting of ‘fairness tax’ voor vennootschappen ingevoerd | 17.07.2013

De regering heeft via de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen een minimale belastbare grondslag ingevoerd voor de vennootschapsbelasting en de belasting der niet-inwoners (vennootschappen). Deze ‘fairness tax’ of ‘billijkheidsheffing’ krijgt vorm in een nieuw artikel 219ter in het WIB 1992, dat er de berekeningsregels van bepaalt. Grote ondernemingen die vroeger geen belastingen betaalden, worden dus voortaan verplicht om een minimumbedrag aan belastingen af te dragen.

Afzonderlijke aanslag
De ‘fairness tax’ is een afzonderlijke aanslag. Ze staat los van en komt bovenop de andere aanslagen die verschuldigd zijn op …


Strijd tegen fiscale fraude | 02.07.2013

De maximale gevangenisstraf voor fiscale inbreuken die gepleegd werden in het raam van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, wordt opgetrokken van twee naar vijf jaar.
Dit is van toepassing dit zowel in de inkomstenbelastingen (art. 449, nieuw tweede lid WIB 1992), de btw (art. 73, nieuw tweede lid WBTW), de diverse …


Overleden hond - consumptiegoed | 20.02.2013

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft op 21 mei 2012 beslist dat een professionele verkoper van hond aansprakelijk is indien de gekochte hond een maand na de koop ingevolge een infectie overlijdt.

Er bestaat een wettelijk vermoeden dat de verkoper aansprakelijk voor gebreken is. De verkoper kan wel een tegenbewijs leveren maar op hem rust de …Interestvoeten vanaf 1 januari 2013 | 09.01.2013

In het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2013 werd de nieuwe wettelijk interestvoet gekend gemaakt.

De wettelijke interestvoet voor het jaar 2013 bedraagt 2,75 %.

Ter herinnering vermelden wij de interestvoeten van de laatste jaren:

- 2007 : 6 %
- …Aansprakelijkheid van de notaris : verjaring van 10 jaar | 03.01.2013

Het Grondwettelijk Hof heeft op 13 december 2013 beslist dat de verjaringstermijn principieel 10 jaar is.

Indien een notarisop verzoek van zijn cliënt een onderhandse akte opmaakt die achteraf op zijn kantoor wordt ondertekend , is zijn aansprakelijkheid …Drempels voor loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2013 | 22.12.2012

De nieuwe drempels zijn het Belgisch Staatsblad van 19 december 2012 verschenen.

Een koninklijk besluit van 13 december 2012 heeft de nieuwe drempelbedragen aan de indexontwikkeling aangepast.

Beroepsinkomsten

% toegelaten  Pagina 7 van 10 | Resultaten 121 - 140 | terug | verder

<< terug