Zians-Haas Advocaten
Zians-Haas Rechtsanwälte

Hier kunt u alle nieuwsberichten van de laatste maanden vinden.


Zoeken op trefwoord:

Categorie:
Verhuurder betaald vastgoedmakelaar ! | 17.08.2009

De wet van 18 juli 2009 (inwerkingtreding : 17 augustus 2009)bepaalt dat de verhuurder de kosten nietmag doorrekenen aan zijn huurder.
In de woninghuurwet werd een artikel 5ter ingevoegd : "Wordt voor niet geschreven gehouden, elk beding dat de kosten voor de bemiddeling door een …


Werkgever : betaalt verkeersboete ... en ook een solidariteitsbijdrage | 06.07.2009

De wet van 17 juni 2009 (Belgisch Staatsblad van 26 juni 2009) maakt duidelijk wanneer de solidariteitsbijdrage van 33 % verschuldigd is.
Een door een werknemer opgelopen verkeersboete moet in principe ook van de werknemer betaald worden. In de praktijk was wel vast te stellen dat vele …


Openbare verkoop - nieuwe wetgeving | 15.05.2009

Vanaf 1 januari 2010 zullen onroerende goederen in een zitdag verkocht worden.
Bij vele openbare verkopen wordt pas bij de tweede zitdag een bod van geïnteresseerde ingediend. Door het systematische organiseren van een tweede …


Beroepsverbod - voortaan zonder minimumduur | 28.04.2009

Door de wet van 28 april 2009 werd de wettelijke situatie veranderd om rekening te houden met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.
De rechtbank van koophandel kon een beroepsverbod opleggen voor een duur van minstens 3 jaar.

De strafrechter kon ook een beroepsverbod uitspreken …Vernietigingsberoep bij Raad van State : stuit nu verjaring voor schadevergoedingseis | 22.08.2008

Een wet van 25 juli 2008 (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2008) heeft tot gevolg dat een vernietingsberoep de verjaring van de vordering tot schadevergoeding stuit.
Procedures bij de Raad van State hebben de vernietiging van een administratieve beslissing tot voorwerp. De Raad van State is niet bevoegd om …


Huurgeschillen : geen voorafgaande verzoeningsprocedure meer | 24.07.2008

De wet van 18 juni 2008 (in werking sinds 24 juli 2008) schrapt verplichte voorafgaande verzoeningsprocedure.
Nu moet de vrederechter alleen maar in de procedure ten gronde proberen te verzoenen. Indien er geen verzoening mogelijk is, zal de zaak onmiddellijk …


Curator van een faillissement : onder welke voorwaarden mag hij contracten opzeggen ? | 24.04.2008

Het Hof van Cassatie heeft met een arrest van 10 april 2008 bevestigd dat de curator het belang van de boedel moet bewijzen.
Volgens artikel 46 van de Faillissementswet mag de curator een tegenwerpelijk contract opzeggen dat voor het faillissement afgesloten werd.

Het Hof …


Fusies en splitsingen : administratie heeft bewijslast voor afwezigheid van rechtmatige behoeften | 25.01.2008

Het Hof van Cassatie heeft op 13 december 2007 beslist dat de administratie de afwezigheid van rechtmatige financiële en economische behoeften moet bewijzen.
Een fusie of splitsing is onder bepaalde voorwaarden belastingsvrij. Onder meer is het nodig dat de verrichting beantwoordt aan rechtmatige …


Verhaalbaarheid van erelonen van advocaten : vanaf 1 januari 2008 van toepassing ! | 09.11.2007

Met een Koninklijk Besluit van 26. oktober 2007 (Belgisch Staatsblad van 9.11.2007) werd de vergoeding bepaald welke ten laste van de in het ongelijk gesteld partij gaat. De regeling treedt op 1 januari 2008 in werking.
De wet betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen van advocaten werd op 21 april 2007 gestemd. De in het ongelijk gestelde partij moet op basis …


Kosteloze borgtocht - nieuwe wetgeving vanaf 1 december 2007 | 05.11.2007

Vanaf 1 december 2007 is het wettelijk kader van de "kosteloze" borgtocht gewijzigd.
De doelstelling van de wet van 3 juni 2007 is een betere bescherming aan de borg te geven om op deze wijze een overmatige schuldenlast voor deze …


BTW betalen op vorschotten? Het HJEG oordeelt tegen de fiscus | 30.08.2007

Het HJEG antwoordt op de vraag of de voorschotten met de BTW belast moeten worden (arrest 18 juli 2007).

In principe zijn alle leveringen en dienstverleningen onderworpen aan de BTW. De FOD financiën ziet niet graag dat er betalingen zijn die niet aan de …Voorrang van rechts - ook na stop (vanaf 1.3.2007) ! | 27.08.2007

De regel die bepaalt dat de bestuurder die voorrang heeft, zijn voorrang verliest wanneer hij zijn voertuig opnieuw in beweging brengt na gestopt te hebben wordt afgeschaft (Koninklijk besluit van 29.1.2007 - Belgisch Staatsblad van 9.2.2007).
Er wordt ook expliciet bepaald dat de bestuurder die uit een verboden rijrichting komt geen voorrang van rechts heeft. Fietsers die uit een straat …


Verkoop onroerende goederen - beperking van de bevoegdheden van een notaris | 21.08.2007

Vanaf 1 januari 2007 mogen notarissen alleen maar nog tussen komen bij de bemiddeling van onroerende goederen indien zij de voorwaarden van een Koninklijk Besluit van 14 november 2006 naleven (Belgisch Staatsblad van 28.11.2006).
De tussenkomst van notarissen bij het bemiddelen van onroerende goederen heeft al lang voor discussies gezorgd. De erkende makelaars hebben deze …


Nieuwe verkeersregels voor fietsers - fietslichten niet noodzakelijk vast geïnstalleerd | 20.08.2007

Op basis van een Koninklijk Besluit van 9.5.2006 is het sinds 18.5.2006 niet meer nodig de fietslichten op de fiets te installeren.
Het Koninklijk besluit heeft tot doel om naast het gebruik van vaste lichten ook knipperlichten toe te laten. Deze lichten hoeven bovendien niet meer …


Een nieuw rijbewijs : G - voor landbouwvoertuigen | 20.08.2007

Een Koninklijk besluit van 1.9.2006 (Belgisch Staatsblad van 6.9.2006) regelt de invoering van een rijbewijs categorie G voor land- en bosbouwvoertuigen vanaf 15.9.2006 voor het besturen op de openbare weg.
Het K.B. houdt overgangsmaatregelen in. Bestuurders geboren voor 1.10.1982 moeten geen rijbewijs van categorie G halen. Bestuurders geboren tussen 1 …


Ex-echtgenoot geniet niet van de verschoonbaarheid | 20.08.2007

Het Arbitragehof heeft op 7 maart 2007 beslist dat de ex-echtgenoot niet door verschoonbaarheid van de gefailleerde van de faillissementschulden bevrijdt wordt.
Deze beslissing is zeker verrassend omdat de echtgenoot van de gefailleerde, die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van de gefailleerde van …


Verjaring van rechtsvorderingen op het gebied van buitencontractuele aansprakelijkheid tegen de Staat - niet noodzakelijk verjaard na 5 jaar ! | 14.08.2007

Het Arbitragehof heeft op 18 oktober 2006 geoordeeld dat een rechtsvordering inzake buitencontractuele aansprakelijkheid niet na 5 jaar verjaard is indien de schade of de identiteit van de aansprakelijke pas na die termijn van 5 jaar kan worden vastgesteld.
Artikel 100 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit bepaalt dat schuldvorderingen tegen de Staat vervallen is indien de deze vordering niet ingediend …


Verdachte periode - staking van betaling vanaf het tijdstip van feitelijk vereffeningsbesluit | 07.08.2007

Volgens het Hof van cassatie (arrest van 19 januari 2006) kan de datum van staking van betaling voor vennootschappen in vereffening ook worden vastgesteld op het tijdstip van het feitelijke vereffeningsbesluit.
De verdachte periode loopt vanaf zes maanden voor de faillietverklaring. Voor vennootschappen in vereffening bestaat een uitzondering. Op basis van …


Verbod koopmansbedrijf uit te oefenen voor gefailleerde - hoop op verzachting | 31.07.2007

Op 12 juli 2006 heeft het Arbitragehof de schending van de Grondwet vastgesteld omdat een Rechtbank van Koophandel geen mogelijkheid heeft het rechterlijke verbod enig koopmansbedrijf uit te oefenen met uitstel uit te spreken of op grond van verzachtende omstandigheden voor een duur van minder dan drie jaar aan te bevelen.
Het Koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 bepaalt dat een Rechtbank van Koophandel, indien blijkt dat een kennelijke grove fout van de …


Verplichting van de registratie van huurcontracten : gelieve niet vergeten ! | 24.07.2007

Sanctie : boete en beëindiging zonder opzeggingstermijn (Programmawet van 27.12.2006)
Deze wet heeft de bepalingen in verband met de registratieplicht vervangen omdat een groot deel van de huurcontracten niet registreerd werden.

Vanaf …  Pagina 9 van 10 | Resultaten 161 - 180 | terug | verder

<< terug